Si­nu je na­pi­sao da sti­že i nes­tao

TRAŽI GA OBI­TELJ Spli­ća­ni­na An­tu Zov­ka (41) po­s­ljed­nji put su vi­dje­li u pe­tak u 15 sa­ti ka­ko ula­zi u sre­br­ni Mer­ce­des E-kla­se

24sata - - NEWS -

An­te Zov­ko (41) proš­log je pet­ka išao iz Spli­ta u Ma­kar­sku ka­ko bi na­vod­no ku­pio rab­lje­ni au­to­mo­bil. Svje­do­ci su ga zad­nji put vi­dje­li u 15 sa­ti ka­ko ula­zi u sre­br­ni Mer­ce­des E-kla­se za­gre­bač­kih ta­bli­ca. Na­vod­no se ja­vio i si­nu i re­kao mu da do­la­zi za po­la sa­ta. Po­li­ci­ja je od­mah po do­ja­vi po­kre­nu­la in­ten­ziv­nu po­tra­gu, a alar­mi­ra­li su i ko­le­ge na gra­nič­nim pri­je­la­zi­ma. Us­pr­kos to­me, sre­br­nom Mer­ce­de­su, kao ni An­ti Zov­ku, ni tra­ga. Nes­ta­li je ži­vio u Spli­tu i ba­vio se pre­pro­da­jom auto­mo­bi­la. Zbog tog pos­la sa so­bom je uvi­jek imao dos­ta nov­ca. Nje­gov brat Ma­rio re­kao je ka­ko se i da­lje ni­šta ne zna. - Ne­mam vam što re­ći, ne­ma ni­šta no­vo, po­tra­ga tra­je re­kao nam je Ma­rio Zov­ko, ko­ji je ranije me­di­ji­ma iz­ja­vio ka­ko mu je brat išao u Ma­kar­sku. - Pri­je pu­ta ni­sam na nje­mu pri­mi­je­tio ni­kak­vu ner­vo­zu, ni­šta neo­bič­no - re­kao je Ma­rio Zov­ko tada no­vi­na­ri­ma. Slič­no kao i on, da ne­ma ni­kak­vih no­vos­ti te da po­tra­ga tra­je, po­no­vi­li su nam i u split­skoj po­li­ci­ji. Raz­go­va­ra­li smo te­le­fon­ski s još jed­nim čla­nom An­ti­ne rod­bi­ne. Ni­ti on ne zna gdje bi An­te mo­gao bi­ti. Ci­je­la pri­ča pu­na je kon­tra­dik­ci­ja jer su ne­ki čla­no­vi An­ti­ne rod­bi­ne iz­jav­lji­va­li da je An­te zad­nji put vi­đen ka­ko ula­zi u Mer­ce­des na mjes­to su­vo­za­ča. Ali na mjes­tu na ko­jem je na­vod­no vi­đen ne­ma nad­zor­nih ka­me­ra, pa je ne­jas­no tko ga je vi­dio i ko­me je to re­kao. Tu in­for­ma­ci­ju po­li­caj­ci ni­su po­t­vr­di­li. Is­to ta­ko, An­ti­na rod­bi­na tvr­di da je na­zvao si­na kad je ušao u taj Mer­ce­des i re­kao mu da sti­že za po­la sa­ta. Iz Ma­kar­ske se u Split mo­že do­ći za naj­ma­nje 45 mi­nu­ta do sat vre­me­na, ovis­no o vož­nji auto­ces­tom ili Ja­dran­skom ma­gis­tra­lom. Pre­ma nes­luž­be­nim po­li­cij­skim po­da­ci­ma, An­te je u Ma­kar­sku do­šao autom ko­ji je pro­dao jed­noj auto­ku­ći. Kod se­be je vje­ro­jat­no imao no­vac, no je li tim nov­cem ku­pio dru­gi auto ili je sa­mo za­tra­žio pri­je­voz od ne­ko­ga, još se ne zna.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.