PRSTNI KRETAČ

ČKU FID­GET SPIN­NER

24sata - - NEWS -

na nje­mu za­ra­di­ti ni­ti jed­nu ku­nu. Ori­gi­nal­no je na­mi­je­njen dje­ci ko­ja pa­te od ADHD-a, autiz­ma ili an­k­si­oz­nos­ti. No miš­lje­nja struč­nja­ka se ov­dje ra­zi­la­ze. Ne­ki se sla­žu ka­ko je igrač­ka ide­al­na za ne­mir­nu dje­cu, a dru­gi vje­ru­ju ka­ko im sa­mo od­v­la­či paž­nju. U dru­gim zem­lja­ma neke ško­le ipak su je za­bra­ni­le jer ome­ta­ju dje­cu u nas­ta­vi. Iza igrač­ke ne sto­ji ne­ka ve­li­ka kom­pa­ni­ja, pa ga tr­gov­ci za sa­da na­bav­lja­ju iz raz­nih di­je­lo­va svi­je­ta. Kod nas se mo­že na­ba­vi­ti u ne­kim du­ća­ni­ma po 40 ku­na. (iko)

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.