Za Teu je gli­na kon­cen­tra­ci­ja kre­ativ­nog na­bo­ja i ma­te­ri­jal ko­ji pru­ža bes­kraj­ne mo­guć­nos­ti.

24sata - - DOM -

Ta­nju­ri i ša­li­ce ukra­še­ni su sim­pa­tič­nim re­če­ni­ca­ma ili ri­je­či­ma ko­je vas jed­nos­tav­nu zo­vu da uži­va­te u ži­vo­tu uz ka­vu ili ukus­nu hra­nu. - Umjet­nik bi tre­bao da­ti ne­ka­kav pre­dah i od­mak od užur­ba­ne sva­kod­ne­vi­ce, po­če­ti ili za­vr­ši­ti dan ruč­no ra­đe­nim uni­kat­nim po­su­đem pra­vi je na­čin da us­po­ri­mo. Is­tin­ski uži­va­ti u tre­nut­ku, sad i ov­dje, to je sve što ima­mo i što vri­je­di - objaš­nja­va Tea, ko­ja je osmis­li­la ša­li­cu za ju­tar­nju sa­mo­obra­nu, Pan­ke­ri­cu. Ona osi­gu­ra­va mir­na ju­tra, rad­ni dan ili po­pod­nev­ni od­mor uz to­pli na­pi­tak, dok je ša­li­ca Klem­pu­ša do­bi­la na­di­mak pre­ma sa­moj Tei, a nje­na es­te­ti­ka te­me­lji se na ide­ji pri­hva­ća­nja sit­nih ne­pra­vil­nos­ti ko­je pro­iz­la­ze iz pro­ce­sa stva­ra­nja.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.