No­se se pre­div­ne suk­nje s vo­la­ni­ma

24sata - - ŽIVOT -

va­ri­jan­ti s cvje­ti­ći­ma ili u ka­ri­ra­nom uzor­ku, a ne­za­obi­laz­ne su i pru­gi­ce. U sva­kom slu­ča­ju, bit­no je da su ra­zi­gra­ne i da sa­vr­še­no pris­ta­ju fi­gu­ri. Vje­ro­jat­no zna­te da vo­la­ni ni­su baš naj­sret­ni­je rje­še­nje za no­še­nje, po­seb­no kad je ri­ječ o suk­nja­ma. Za­što? Vo­la­ni pro­ši­ru­ju i tre­ba­li bis­te pro­na­ći mo­del suk­nje ko­ji će vam la­ska­ti. Pri­mje­ri­ce, one ko­je su uvi­jek do­bar oda­bir su one A-kro­ja, vi­šeg stru­ka. Su­zit će struk i la­ga­no pa­da­ti pre­ko bo­ko­va, a i udob­ni­je su za no­še­nje ti­je­kom to­pli­jih da­na. Za dje­voj­ke ko­je ima­ju is­tak­nu­te bo­ko­ve pred­la­že­mo da ne no­se mi­ni­ce ne­go da oda­be­ru suk­nje mi­di kro­ja (ne­što is­pod koljena), ko­je su u tren­du već ne­ko vrijeme.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.