Si­gur­no ste pri­mi­je­ti­li da su se vo­la­ni ove se­zo­ne vra­ti­li u ve­li­kom sti­lu. Po­svu­da su. Na blu­za­ma, hla­ča­ma, ha­lji­na­ma, pa i ci­pe­la­ma i tor­bi­ca­ma.

24sata - - ŽIVOT -

Osim to­ga vo­la­ni uz ha­lji­ne naj­češ­će kra­se i suk­nje. Mi­ni, mi­di ili mak­si, ni­je važ­no, važ­no je sa­mo da ima ko­ji ra­zi­gra­ni na­bor. Ta­ko da mo­že­mo re­ći ka­ko su suk­nje na vo­la­ne s tro­na (na­po­kon) mak­nu­le pli­si­ra­ne suk­nje, ko­ji­ma je za­is­ta već bi­lo vrijeme... Od di­zaj­ne­ra za vo­la­ni­ma su po­seg­nu­li J. W. An­der­son, Pre­en, Off-Whi­te, Si­mo­ne Roc­ha... Za nji­ma ne za­os­ta­ju ni na­ši omi­lje­ni high stre­et bren­do­vi. Naj­češ­će se po­jav­lju­ju u

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.