Olja Vo­ri ot­kri­va fa­vo­ri­te se­zo­ne!

MODNI HI­TO­VI LJE­TA T-shirt s po­ru­kom i krat­ke tra­per hla­či­ce pra­va su ljet­na uni­for­ma, a ce­ke­ri su must ha­ve

24sata - - ŽIVOT -

Sti­že moje naj­dra­že go­diš­nje do­ba i na­po­kon mo­gu re­ći ma­nje je vi­še. No­se se go­la ko­ža i pre­pla­nu­la put te vi­so­ki za­štit­ni fak­tor (naj­češ­će su to kod me­ne pro­izvo­di bren­do­va L’El­bo­ra­rio i Daylong). Što se odje­će ti­če, ne­ka­ko sam miš­lje­nja da je lje­to do­ba u ko­jem vi­še ne­go ikad pro­la­ze T-shirt (po­želj­no s nat­pi­som) i tra­per, po­seb­no ako je u pi­ta­nju šorc. Sve ono što ste ove zi­me no­si­le na du­gim tra­pe­ri­ca­ma sad ide na krat­ke hla­če - vez, bi­se­ri, za­kr­pe. Udob­nost mi je uvi­jek na pr­vo­me mjes­tu, pa od obu­će bi­ram na­ti­ka­če, i to po mo­guć­nos­ti rav­ne i bi­je­le. Mo­ji su fa­vo­ri­ti uvi­jek udob­ni Bir­kens­tock, Marc Ja­cobs ima div­ne s cvi­je­ćem, a Ro­ger Vi­vi­er s ve­li­kom kop­čom ko­je po­dig­nu sva­ku kom­bi­na­ci­ju. Što se ti­če tor­bi, lje­ti su mi naj­prak­tič­ni­ji i naj­e­fek­ti­ni­ji ce­ke­ri svih ve­li­či­na i obli­ka. Ia­ko do­la­ze u svim bo­ja­ma, pre­fe­ri­ram one u pri­rod­noj bo­ji sla­me, ne­što po­put poz­na­tog Ja­ne Bir­kin Ba­sket mo­de­la. Ja­ko mi se svi­đa trend no­še­nja ku­pa­ćih kos­ti­ma kao ma­ji­ca, ko­ji sa­vr­še­no funk­ci­oni­ra­ju kao bo­di. Mo­že ih se bez pro­ble­ma no­si­ti i za ve­čer­nji iz­la­zak, po­se­bi­ce ako su u ne­koj me­ta­lik bo­ji, ta­ko da pre­pla­nu­la put još vi­še do­đe do iz­ra­ža­ja. Ka­da go­vo­ri­mo o uzor­ci­ma, fa­vo­ri­ti su mi sa­fa­ri, pal­me, pa­pi­ge - sve što pod­sje­ća na uža­re­ni pi­je­sak, ia­ko ste i da­lje na asfal­tu. Vi­še pro­či­taj­te u no­vom bro­ju Budi.IN Chica, ko­ji je od da­nas na ki­so­ci­ma. Na vi­še od 150 stra­ni­ca po­tra­že naj­no­vi­je mod­ne i be­auty tren­do­ve, a uz Chic do­bi­va­te i od­li­čan dar. Sve to za 25 ku­na.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.