LUDI PRO­VOD U CR­NOJ GO­RI: ZAK ZAVEO BRINETU

U KLINČU Pje­vač se opus­tio na oba­li Ade Bo­ja­ne te je bo­so­nog tr­čao po pi­je­sku za dje­voj­kom u spo­tu za svo­ju no­vu pje­smu ‘Ni­či­ja’, u ko­joj pje­va o lju­bav­nom tro­ku­tu

24sata - - SHOW -

Na­dam se da će se fa­no­vi slo­ži­ti sa mnom ka­ko je ova pje­sma dos­toj­na na­s­ljed­ni­ca hi­to­va ‘Pre­tje­ru­jem’ i ‘Me­ni se s to­bom’, re­kao je Ivan Zak (38). Pje­vač je glaz­bu i sti­ho­ve no­ve ljet­ne lju­bav­ne pje­sme na­bio stras­tve­nim emo­ci­ja­ma jer pje­va o lju­bav­nom tro­ku­tu. Spot je sni­mao na Adi Bo­ja­ni te ul­cinj­skoj pla­ži, gdje je bo­so­nog tr­čao po pi­je­sku za bri­ne­tom ko­ja mu je glu­mi­la dje­voj­ku. - Sre­tan sam što je ova pje­sma nas­ta­la u mom no­vom stu­di­ju či­jem sam se uređenju po­sve­tio pro­tek­lih mje­se­ci. Proš­log sam lje­ta pje­sme ra­dio u stu­di­ju, ko­ji sam pri­vre­me­no pre­se­lio na jah­tu u ko­joj sam se od­ma­rao - re­kao je Ivan. Ja­skan­ski šar­mer s no­vom će pje­smom nas­tu­pi­ti na CMC fes­ti­va­lu, na­kon če­ga će, uvje­ren je, na nje­go­vim ga­ža­ma obo­ža­va­te­lji uglas s njim pje­va­ti no­ve sti­ho­ve. - Bez pro­ble­ma sam se uži­vio u ulo­gu za­ljub­lje­nog mu­škar­ca. Eki­pa je po­hva­li­la i me­ne i mo­ju part­ne­ri­cu da iz­gle­da­mo kao pra­vi za­ljub­lje­ni par - na­ša­lio se Zak. Ivan je u spo­tu do­veo svo­ju dje­voj­ku na od­mor u vi­ken­di­cu, dok je nje­zi­na sta­ra lju­bav na is­to­me mjes­tu, ne­ko­li­ko ku­ća da­lje. - Pri­rod­ne lje­po­te u Cr­noj Go­ri toliko su me oča­ra­le da već pla­ni­ram vra­ti­ti se ona­mo i uži­va­ti - za­klju­čio je kan­ta­utor.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.