Rče­vić: Do­ma­goj, idi u ešik­taš, ne­ćeš po­ža­li­ti

ČEKA GA 20 MI­LI­JU­NA NA­VI­JA­ČA U Be­šik­ta­šu već igra naš Ma­tej Mi­tro­vić, a Ma­ri­jan Mr­mić tre­ner je gol­ma­na. Vi­du čeka 20 mi­li­ju­na na­vi­ja­ča, re­kao nam je Ni­ko­la Jur­če­vić, ko­ji je dvi­je go­di­ne s Bi­li­ćem ra­dio u Is­tan­bu­lu

24sata - - SPORT -

Do­ma­goj Vi­da i Ma­tej Mi­tro­vić u po­s­ljed­nje vrijeme su sto­per­ski par u re­pre­zen­ta­ci­ji, a idu­ćih bi se­zo­na tre­ba­li bi­ti i sto­per­ski par u Be­šik­ta­šu. Iz­vo­ri bli­ski bra­ni­ču Di­na­ma Ki­jev po­t­vr­di­li su nam da je Vi­da u pre­go­vo­ri­ma s tur­skim klu­bom i usko­ro bi se mo­gao pre­se­li­ti u Is­tan­bul. Vi­di ugo­vor s Di­na­mom Ki­jev is­tje­če na zi­mu i Ukra­jin­ci ga sad mo­ra­ju pro­da­ti ako na nje­mu že­le ne­što za­ra­di­ti. Be­šik­taš će ga Ukra­jin­ci­ma pla­ti­ti se­dam mi­li­ju­na eura, a Do­ma­goj bi u Turskoj tre­bao za­ra­đi­va­ti če­ti­ri mi­li­ju­na eura go­diš­nje. - Do­ma­go­je, idi u Be­šik­taš, ne­ćeš po­ža­li­ti ako to na­pra­viš - re­kao nam je Ni­ko­la Jur­če­vić, po­moć­nik Sla­ven Bi­li­ća u West Ha­mu, ko­ji je sa Sla­ve­nom od 2013. do 2015. go­di­ne ra­dio o Be­šik­ta­šu. Ni­su tad us­pje­li osvo­ji­ti ti­tu­lu tur­skog pr­va­ka, ali su pos­ta­vi­li te­me­lje mom­ča­di ko­ja je dru­gu go­di­nu za­re­dom naj­bo­lja u li­gi. - Sad klub i fi­nan­cij­ski sto­ji bo­lje ne­go kad smo mi bi­li ta­mo. Otvo­ren je no­vi sta­di­on, ko­ji je me­đu naj­ljep­ši­ma u Eu­ro­pi, a mi smo svo­je utak­mi­ce igra­li na dru­gim sta­di­oni­ma u Is­tan­bu­lu ili smo do­ma­ći­ni bi­li čak u An­ka­ri - ka­že Jur­če­vić, ko­ji je osje­tio na­vi­jač­ki fa­na­ti­zam. - Vi­du u Is­tan­bu­lu čeka 20 mi­li­ju­na na­vi­ja­ča Be­šik­ta­ša. To je stal­no na­tje­ca­nje i sva­đe tko ima vi­še na­vi­ja­ča, oni, Ga­la­ta­sa­ray ili Fe­ner­bah­če - ka­že Ni­ko­la. Pro­veo je Vi­da če­ti­ri go­di­ne u Ki­je­vu, osvo­jio je sve što je mo­gao osvo­ji­ti u Ukra­ji­ni i oči­to je doš­lo vrijeme za no­ve iz­a­zo­ve. Ima Do­ma­goj 28 go­di­na i že­li no­vi ve­li­ki tran­sfer u svo­joj ka­ri­je­ri. Tre­ner Be­šik­ta­ša je “tur­ski Ći­ro” Se­nol Günes, ko­ji je Tur­sku odveo do tre­ćeg mjesta na Svjet­skom pr­vens­tvu 2002. go­di­ne. Güne­su se oči­to svi­dje­la ide­ja na­šeg iz­bor­ni­ka An­te Ča­či­ća da na sto­per­skim po­zi­ci­ja­ma na­kon oz­lje­de Ve­dra­na Ćor­lu­ke za­igra s Mi­tro­vi­ćem i Vi­dom. Jed­nog je iz Ri­je­ke do­veo proš­le zi­me, dru­gog do­vo­di po­la go­di­ne kas­ni­je. - Po­s­ljed­njih je go­di­nu da­na Vi­da je­dan od naših naj­bo­ljih igra­ča u re­pre­zen­ta­ci­ji, na­pra­vio je ve­li­ki is­ko­rak. Ne sum­njam da će se na­met­nu­ti u Be­šik­ta­šu - re­kao je Kru­no Jur­čić, ko­ji je go­di­nu da­na vo­dio Do­ma­go­ja u Di­na­mu. Ra­ši­re­nih ru­ku ga u Is­tan­bu­lu čeka Ma­tej Mi­tro­vić, ko­ji ove se­zo­ne ima dvos­tru­kog raz­lo­ga za slav­lje. Oki­tio se ti­tu­lom u Is­tan­bu­lu, a uzeo je i nas­lov pr­va­ka Hr­vat­ske s Ri­je­kom, za ko­ju je igrao u pr­vom di­je­lu se­zo­ne. Baš go­di­na iz sno­va.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.