NE KO­RIS­TI IME MOJE UZALUD

POZ­DRAV IZ AKA­DE­MI­JE Udru­zi No­go­met­ni sin­di­kat, ko­ja do­dje­lju­je na­gra­de naj­bo­ljim no­go­me­ta­ši­ma, iz LA-a su za­pri­je­ti­li da pod hit­no pro­mi­je­ne ime ovo­ga tro­fe­ja...

24sata - - SPORT -

U jed­noj od stan­ki od bi­ra­nja naj­bo­ljih fil­mo­va, glu­ma­ca i film­skih dje­lat­ni­ka go­di­ne, net­ko se u ame­rič­koj Aka­de­mi­ji film­skih umjet­nos­ti i zna­nos­ti od­lu­čio po­za­ba­vi­ti - hr­vat­skim no­go­met­nim Oska­rom?! Pa su iz Los An­ge­le­sa u Za­greb pos­la­li oš­tro upo­zo­re­nje da is­ti čas pro­mi­je­ne ime ove na­gra­de. Kad stig­ne ovak­va vi­jest, pr­vo va­lja ba­ci­ti po­gled na ka­len­dar ka­ko bi čo­vjek bio pot­pu­no si­gu­ran da ni­je 1. trav­nja. A na­kon to­ga pro­vje­riš ba­vi li se za­is­ta net­ko u toj ču­ve­noj Aka­de­mi­ji ovak­vim stva­ri­ma... I on­da shva­tiš da ov­dje ni­je ri­ječ o ša­li. - Da, is­ti­na je, mo­ra­li smo pro­mi­je­ni­ti ime na­gra­de jer je to od nas tra­ži­la Aka­de­mi­ja film­skih umjet­nos­ti i zna­nos­ti. Ukrat­ko, za­bra­ni­li su nam ko­ri­šte­nje ime­na Os­car - re­kao je Ma­rio Ju­rić, taj­nik udru­ge No­go­met­ni sin­di­kat, ko­ja po­s­ljed­nje če­ti­ri go­di­ne or­ga­ni­zi­ra do­dje­lu na­gra­da na­šim naj­bo­ljim no­go­me­ta­ši­ma go­di­ne. - Vi­še de­ta­lja o sve­mu to­me re­ći će pred­sjed­nik na­še udru­ge Da­rio Ši­mić na sa­moj do­dje­li - do­dao je Ju­rić. Na­rav­no da su u HUNS-u oz­bilj­no shva­ti­li upo­zo­re­nje iz LA-a, pa će se ova na­gra­da od­sad, umjes­to No­go­met­ni Oskar, zva­ti Tro­fej no­go­me­taš. Sta­tua će os­ta­ti is­ta, to se ne­će mijenjati, ali de­fi­ni­tiv­no je go­to­vo s Oska­ri­ma... U ci­je­loj pri­či ni­je pot­pu­no jas­no mi­je­nja li se sad i na­ziv svih onih na­gra­da ko­je su po­di­je­lje­ne u po­s­ljed­nje če­ti­ri go­di­ne, pu­no je važ­ni­ja či­nje­ni­ca da se ame­rič­ki glum­ci, iz­me­đu os­ta­lo­ga, ba­ve i hr­vat­skim no­go­me­tom. Do­du­še, tre­ba­lo im je če­ti­ri go­di­ne da “ulo­ve” No­go­met­ni sin­di­kat u pri­jes­tu­pu. Sva če­ti­ri Osk..., par­don, Tro­fe­ja no­go­me­taš za igra­ča go­di­ne, do­sad je do­bio Lu­ka Mo­drić, a 8. lip­nja opet će na­gra­de do­bi­ti i su­ci, mla­di igra­či, gol­ma­ni...

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.