‘Za sve kri­vi su li­je­ko­vi, a ne al­ko­hol’

IS­PRI­ČAO SE Ti­ge­ra Wo­od­sa po­li­ci­ja je za­us­ta­vi­la u Flo­ri­di jer je vr­lu­dao autom po ces­ti. Od­bio je al­ko­test i za­vr­šio u pri­tvo­ru

24sata - - MOZAIK & TV -

Ra­zu­mi­jem što sam uči­nio i pre­uzi­mam od­go­vor­nost. No ni­sam po­pio ni­ti kap al­ko­ho­la. Ri­ječ je o ja­kim li­je­ko­vi­ma ko­je pi­jem i za ko­je ni­sam bio svjes­tan da su ta­ko opas­ni, re­kao je Ti­ger Wo­ods (41). Gol­fer je u svo­je­mu Mer­ce­de­su vi­ju­gao pre­ko oba tra­ka ces­te u Flo­ri­di pri­je ne­go što ga je za­us­ta­vi­la po­li­ci­ja. Tad je od­bio pu­ha­ti ka­ko bi se vi­dje­lo je li pi­jan. Flo­rid­ska po­li­ci­ja od­mah ga je pri­ve­la i odu­ze­la mu vo­zač­ku do­zvo­lu. Po nje­gov Mer­ce­des do­šao je asis­tent, ko­ji je na­zvao i Wo­od­so­vu dje­voj­ku Kris­tin Smith (34), ko­ja je his­te­rič­no pla­ka­la. - Zna­la sam, zna­la sam vi­ka­la je usred luk­suz­nog du­ća­na u Dal­la­su. Pri­je ne­go što je po­hi­ta­la part­ne­ru, u du­ća­nu je ku­pi­la odje­ću u vri­jed­nos­ti 35.000 ku­na.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.