MASAKR U DISKU

Za­šti­ta­ri su mu­škar­ca (55) iz­ba­ci­li iz klu­ba jer je gnja­vio cu­re. Vra­tio se s dva pi­što­lja i po­čeo pu­ca­ti po svi­ma. Ubio je jed­nog mu­škar­ca i te­ško ra­nio dvo­ji­cu

24sata - - PRVA STRANICA - Pi­še: MERI TOMLJANOVIĆ

Puc­nja­va i vri­sko­vi pro­bu­di­li su u kiš­no su­bot­nje ju­tro Se­nja­ne ko­ji su os­ta­li šo­ki­ra­ni kad su doz­na­li što se do­go­di­lo. To­mis­lav Lo­pac (38) je ubi­jen, a te­ško su ra­nje­ni Tin Ron­če­vić (26) i Jo­sip Me­sić (27) u ju­če­raš­njem obra­ču­nu u noć­nom klu­bu ‘Ko­no­ba’. Po­li­ci­ja je uhi­ti­la 55-go­diš­njeg na­pa­da­ča Iva­na T. De­ta­lji uboj­stva znat će se na­kon za­vr­šet­ka oče­vi­da, zbog ko­jeg je s obje stra­ne bio blo­ki­ran ulaz u cen­tar gra­da. Nes­luž­be­no doz­na­je­mo da se osum­nji­če­ni do­šao osve­ti­ti na­kon što se ra­nje­ni dvo­jac ža­lio na nje­go­vo ne­pri­mje­re­no po­na­ša­nje. Dje­voj­ka­ma u nji­ho­vom druš­tvu ci­je­lu ve­čer je do­ba­ci­vao ne­pri­mje­re­ne iz­ja­ve i ‘pip­kao’ ih dok bi pro­la­zio klu­bom, nes­luž­be­no doz­na­je­mo. Ubi­je­ni Lo­pac je na­vod­no oko 2 sa­ta, amo­lio na­pa­da­ča da na­pus­ti klub što je on i uči­nio. No Ivan se ne­ko­li­ko sa­ti kas­ni­je vra­tio u Ko­no­bu s dva pi­što­lja. U klu­bu se tad na­la­zi­lo tri­de­se­tak lju­di.

CI­JE­LU VE­ČER DO­BA­CI­VAO

Od­mah na ula­zu is­pu­cao je ne­ko­li­ko me­ta­ka u iz­ba­ci­va­ča. Lo­pac, ina­če otac dvo­je dje­ce, pre­mi­nuo je na mjes­tu. Po­tom je s vi­še hi­ta­ca iz pi­što­lja dvo­ji­ci mu­ška­ra­ca za­dao te­ške tje­les­ne oz­lje­de opas­ne po ži­vot. Puc­nja­vu je čuo ču­var obliž­njeg ho­te­la Kre­ši­mir Ški­ljan. Taj pro­fe­si­onal­ni za­šti­tar, ko­ji je ra­dio u Af­ga­nis­ta­nu, od­mah je otr­čao do Ko­no­be. Po pri­ča­nju mje­šta­na, upra­vo je on svla­dao na­pa­da­ča udar­cem u gla­vu te ga je za­dr­žao do do­la­ska pa­tro­le. Iz KBC-a Rijeka doz­na­je­mo ka­ko je ra­nje­ni dvo­jac ži­vot­no ugro­žen. - Je­dan je do­bio pros­t­rjel­nu ra­nu pr­s­nog ko­ša, a dru­gi li­ca, vra­ta i nat­ko­lje­ni­ce. Obo­ji­ca su ope­ri­ra­ni i na­la­ze se na res­pi­ra­to­ri­ma. Na­ža­lost, još su u ži­vot­noj opas­nos­ti - ka­žu iz ri­ječ­ke bol­ni­ce na Su­ša­ku. Pri­ja­te­lji i obi­te­lji ra­nje­nih mu­ška­ra­ca su se oku­pi­li i da­lje stre­pe za nji­ho­ve ži­vo­te. Iz po­li­ci­je pak doz­na­je­mo ka­ko im je na­pa­dač od pri­je poz­nat zbog po-

ku­ša­ja uboj­stva 2002. go­di­ne u Crik­ve­ni­ci. Ipak, op­tuž­ni­cu pro­tiv nje­ga su od­ba­ci­li. - Žena mu je div­na i vri­jed­na, ali on je te­žak i ču­dan, po­go­to­vo kad po­pi­je.

VEĆ SU SE ŽALILI

Čes­to su se mla­de cu­re ža­li­le na nje­go­vo na­met­lji­vo po­na­ša­nje i ne­pri­mje­re­no do­ba­ci­va­nje. Pi­ta­mo se sa­mo za­što je čo­vjek ko­ji je već bio osum­nji­čen za uboj­stvo, bez ob­zi­ra na to što mu ni­je do­ka­za­no, imao do­zvo­lu za oruž­je - zgro­že­ni su i šo­ki­ra­ni mje­šta­ni Se­nja. Shr­va­na obi­telj ubi­je­nog mu­škar­ca, ina­če vlas­ni­ci poz­na­tog res­to­ra­na ‘Ja­blan’ u Senj­skoj dra­gi, za­mo­li­la je za ra­zu­mi­je­va­nje i ni­je bi­la volj­na da­va­ti iz­ja­ve. Zbog cje­lo­kup­ne kri­mi­na­lis­tič­ke is­tra­ge ko­men­tar ni­je dao ni hra­bri ču­var ho­te­la ko­ji je svla­dao na­pa­da­ča. Ivan T. je su­bo­tu pro­veo u pros­to­ri­ja­ma senj­ske po­li­cij­ske pos­ta­je na is­pi­ti­va­nju. Na­kon obra­de će ga pre­pra­ti­ti is­traž­nom su­cu Žu­pa­nij­skog su­da u Ri­je­ku. On će od­lu­či­ti ho­će li ga smjes­ti­ti u is­traž­ni za­tvor na naj­ma­nje mje­sec da­na.

U BLOKADI Po­li­caj­ci su zbog oče­vi­da blo­ki­ra­li dvi­je ces­te ko­je vo­de do cen­tra Se­nja

RA­DIO KAO IZBACIVAČ Ubi­je­ni To­mis­lav Lo­pac imao je dvo­je dje­ce. Obi­telj je bez ko­men­ta­ra

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.