SKANDALOZNA IZJAVA DON PLENKOVIĆA: OBRADOVAO SAM SE JER JE UMRO GOLDSTEIN!

Hvar­ski žup­nik ne ka­je se zbog šo­kant­ne obja­ve na Fa­ce­bo­oku: ‘Ni­je uobi­ča­je­no, ali hva­la ti, Bo­že, što ga vi­še ne­ma’

24sata - - PRVA STRANICA - Pi­še: MATEO IVIĆ, PAULA OSOJNIK

Hvar­ski sve­će­nik Mi­li Plen­ko­vić obja­vio je na svom Fa­ce­bo­ok pro­fi­lu skan­da­loz­ni sta­tus. - Obra­do­va­la me je vi­jest da je umro dr. Slav­ko Goldstein. Dra­go mi je da je je­dan mr­zi­telj Hr­vat­ske nes­tao s po­zor­ni­ce ovog svi­je­ta. Ipak mu od sr­ca že­lim po­koj vječ­ni i da mu Ja­hve bu­de mi­lo­sr­dan su­dac. Nje­go­vo će mu mi­lo­sr­đe bi­ti ja­ko po­treb­no ob­zi­rom na mo­re la­ži što ih je (svjes­no i na­mjer­no) ši­rio pod krin­kom znans­tve­nog auto­ri­te­ta. Tim je la­ži­ma plan­ski sra­mo­tio Hr­vat­sku i hr­vat­ski na­rod. Iz Bi­bli­je zna­mo da Ja­hve mr­zi laž (Ja­hve mr­zi la­ž­lji­vi je­zik Izr 6, 16) - obja­vio je don Plen­ko­vić. Na­zva­li smo don Plenkovića ko­ji nam je re­kao da u svom sta­tu­su na druš­tve­nim mre­ža­ma ne vi­di ni­šta lo­še. - Radovati se nečijoj smr­ti ni­je uobi­ča­je­no, ali mo­že bi­ti ako net­ko, pri­mje­ri­ce, pu­no pa­ti. U ovom slu­ča­ju je to zato jer net­ko ra­di šte­tu, pa sam se­bi ka­žeš: Hva­la ti Bo­že što ga vi­še ne­ma. Ne vi­dim ni­šta lo­še u mojoj objavi. Po me­ni je on či­nio zlo, i to sis­te­mat­ski, a ima i pu­no tek­s­to­va ko­ji to do­ka­zu­ju, re­kao nam je don Mi­li Plen­ko­vić. Kad smo ga pi­ta­li je li nor­mal­no da se je­dan kr­š­ća­nin i sve­će­nik ra­du­je bi­lo či­joj smr­ti, po­no­vio je: “Ne vi­dim ni­šta lo­še u svo­joj objavi”. No do ve­če­ri je obja­vu ipak iz­bri­sao, valj­da na­kon što je vi­dio ogro­man broj ogor­če­nih re­ak­ci­ja u ko­men­ta­ri­ma na Fa­ce­bo­oku. “Ka­ko ne­ko­ga mo­že obra­do­va­ti vi­jest o nečijoj smr­ti... i to još ko­ga, bez tek­s­ta sam”, “Me­ni bu­de žao pre­ga­že­nog psa, ili mač­ke na pu­tu, a ka­ko se on­da radovati smr­ti čo­vje­ka, pa bez ob­zi­ra na nje­go­va krv­na zrn­ca, po­zi­tiv­ne ili ne­ga­tiv­ne pred­z­na­ke. Ne ra­zu­mi­jem”, “Obra­do­va­la me vi­jest da je umro” ???? U šo­ku sam! Naj­bla­že re­če­no..., sa­mo su neki od ko­men­ta­ra”. Iz Za­gre­bač­ke nad­bi­sku­pi­je krat­ko su rek­li da ni­su upoz­na­ti s te­mom. Do­da­li su i ka­ko im ni­je obi­čaj ko­men­ti­ra­ti pos­tup­ke sve­će­ni­ka i bi­sku­pa ko­ji ne pri­pa­da­ju Za­gre­bač­koj nad­bi­sku­pi­ji. Is­ti upit upu­ti­li smo i Hvar­skoj bi­sku­pi­ji, na či­jem je če­lu mon­si­njor Slo­bo­dan Štam­buk, no do za­klju­če­nja ovog bro­ja ni­smo do­bi­li od­go­vor. Slav­ko Goldstein bio je is­tak­nu­ti hr­vat­ski in­te­lek­tu­alac, pu­bli­cist, pi­sac te je­dan od os­ni­va­ča HSLS-a. Pre­mi­nuo je u sri­je­du u 90. go­di­ni ži­vo­ta.

RADOVATI SE NEČIJOJ SMR­TI NI­JE UOBI­ČA­JE­NO, ALI NE VI­DIM NI­ŠTA LO­ŠE U MOJOJ OBJAVI NA FA­CE­BO­OKU sve­će­nik Mi­li Plen­ko­vić ne odri­če se skan­da­loz­ne iz­ja­ve

PREMIJER MU NI­JE ROD Hvar­ski sve­će­nik kaže da ni­je u ro­du s pre­mi­je­rom Plen­ko­vi­ćem, a do ve­če­ri je iz­bri­sao obja­vu

POKOPALI GA NA MIROGOJU Gol­d­ste­ina su is­pra­ti­li obi­telj, broj­ni pri­ja­te­lji i gra­đa­ni

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.