‘Iz­bje­gliš­tvo ipak ni­je naj­ve­će zlo’

PROKLINJU SUDBINU Obi­telj Dra­že­na Da­ki­ća, ko­ji je u Njem­ča­koj ubio svog si­na Da­ri­ja (6) i još dvo­je, tu­gu­je i ža­li zbog to­ga što se do­go­di­lo

24sata - - NEWS -

Nit­ko nam ni­šta kon­kret­no ne go­vo­ri. Ima­mo pu­no rod­bi­ne u Nje­mač­koj i po­ku­ša­li smo s nji­ma raz­go­va­ra­ti, ali ni­smo us­pje­li. Na­ime, ne znam za­što, no bro­je­vi su im blo­ki­ra­ni. Ne mo­že­mo ni­šta re­ći dok ne do­bi­je­mo pra­vu in­for­ma­ci­ju o to­me što se ta­mo do­go­di­lo. Mo­gu sa­mo re­ći da je me­ni i mojoj obi­te­lji ja­ko žao, re­kao je u su­bo­tu Zla­tan Da­kić, brat Dra­že­na Da­ki­ća osum­nji­če­nog za tros­tru­ko uboj­stvo. Nji­ho­va maj­ka Re­za u ve­li­koj je tu­zi. Prok­li­nje sudbinu ko­ja je im je to na­mi­je­ni­la i kaže: - Mis­li­la sam da je iz­bje­gliš­tvo naj­ve­će zlo ko­je smo do­ži­vje­li, ali eto i od ve­ćeg zla ima i ve­će utu­če­no nam je rek­la. Za stra­vi­čan do­ga­đaj u Nje­mač­koj saz­na­la je u pe­tak tek kad se vra­ti­la ku­ći, na­kon te­škog pos­la ko­jeg je pre­uze­la na se­be, jer joj je su­prug te­ško bo­les­tan. Nje­mač­ka po­li­ci­ja in­ten­ziv­no tra­ga za Dra­že­nom Da­ki­ćem (40) ko­ji je osum­nji­čen za tros­tru­ko uboj­stvo u ma­lom mjes­tu Vil­lin­gen­dorf, ne­da­le­ko od Tut­tlin­ge­na. Ti­je­kom ju­če­raš­njeg da­na i no­ći oko 300 po­li­ca­ja­ca bi­lo je uklju­če­no u pre­tra­ži­va­nje te­re­na na ko­je­mu bi se mo­gao skri­va­ti Da­kić. U po­tra­gu su uklju­či­li i po­li­cij­ske he­li­kop­te­re i pse tra­ga­če. - He­li­kop­te­ri uju­tro ni­su mo­gli po­le­tje­ti zbog ma­gle, no to će uči­ni­ti čim to vre­men­ski uvje­ti do­zvo­le - rek­li su u nje­mač­koj po­li­ci­ji i upo­zo­ri­li mje­šta­ne da se ne uklju­ču­ju u po­tra­gu, jer je to ni­je nji­hov po­sao. Po­li­caj­ci oprez­no pre­tra­žu­ju šu­mo­vi­to po­dru­čje, jer pret­pos­tav­lja­ju da Da­kić još ima oruž­je. – Čo­vjek ko­ji je ubio svo­je di­je­te ne pre­že on ni­če­ga pa ni od to­ga da pu­ca na po­li­ci­ju – rek­li su u po­li­cij­skoj pos­ta­ji Tut­tlin­gen. Njemački po­li­caj­ci su u kon­tak­tu s hr­vat­skim ko­le­ga­ma, a na svim gra­nič­nim pri­je­la­zi­ma do Hr­vat­ske su po­ja­ča­li kon­tro­lu. Pod­sje­ća­mo, Da­kić je u če­t­vr­tak na­ve­čer upao u ku­ću u Vil­lin­gen­dor­fu, mir­nom mjes­taš­cu na ju­go­za­pa­du Nje­mač­ke i ubio tro­je lju­di. Dra­žen je, ka­ko pi­šu njemački me­di­ji, ušao kroz vrt i po­čeo pu­ca­ti od­mah s te­ra­se na biv­šu part­ne­ri­cu i nje­zi­ne gos­te, ko­ji su se oku­pi­li ka­ko bi pros­la­vi­li dje­ča­kov po­la­zak u ško­lu. No­sio je dugo oruž­je, od­nos­no ne­kak­vu pu­šku. Ubio je svog si­na Da­ri­ja (6), že­ni­nu pri­ja­te­lji­cu (29) te že­ni­na no­vog deč­ka (34). Nje­go­va su­pru­ga, ina­če po­ri­jek­lom iz La­tvi­je, us­pje­la je po­bje­ći iz ku­će su­sje­di­ma kad je Dra­žen po­čeo pu­ca­ti i ta­ko se spa­si­la.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.