ĆEVAPČIĆI IMA­JU RIJA NE­GO PRA­VI

MASNI I LJUTI Ana­li­zi­ra­li smo i ku­ša­li se­dam ve­ge­ta­ri­jan­skih pro­izvo­da. Na­zi­vi im na­li­ku­ju hra­ni ži­vo­tinj­skog po­dri­je­tla, a ve­ći­na je ne­ko­li­ko pu­ta skup­lja ENOVKU, ĆEVAPČIĆE, ODRESKE I PAŠTETU. NI­SMO PRONAŠLI SLANINU I ČVARKE BEZ MESA

24sata - - JA, POTROŠAČ -

Umak na ba­zi ma­jo­ne­ze bez ja­ja je­di­ni je od se­dam ana­li­zi­ra­nih i ku­ša­nih ve­ge­ta­ri­jan­skih pro­izvo­da ko­ji iz­gle­dom i do­nek­le oku­som pod­sje­ća na ori­gi­nal­nu na­mir­ni­cu. - Pre­ri­jet­ka je i ma­lo ki­se­li­ja od one s ja­ji­ma, ali u ne­kom bi sen­dvi­ču proš­la - go­to­vo su je­dins­tve­ni opi­si pe­te­ro ku­ša­ča ve­ge­ta­ri­jan­skih pro­izvo­da ko­je smo ku­pi­li, pri­pre­mi­li i pos­lu­ži­li u re­dak­cij­skoj ku­hi­nji. Iako ve­gan­ska ma­jo­ne­za ne­ma ja­ja, u 100 gra­ma su 472 ka­lo­ri­je, go­to­vo kao u ma­jo­ne­zi s ja­ji­ma ko­ja ih ima 485. Ve­ge­ta­ri­jan­ski pro­izvo­di op­će­ni­to ni­su ni­ma­lo “lak­ši” od mes­nih. Njemački Veg­gie ce­vap­ci­ci Vi­ana ima­ju 306 ka­lo­ri­ja, a mes­ni Po­drav­ki­ni ćevapčići 244. Ma­nje je mas­ti: u 100 gra­ma veg­gi­ea 17, a u pra­vi­ma 20 gra­ma. Pa­ni­ra­ni to­fu odre­zak Chic­kin fil­lets is­te tvrt­ke ima 251 ka­lo­ri­ju, a pi­le­ći pa­ni­ra­ni me­da­ljo­ni Ce­kin 45 ma­nje. Ovo mes­no je­lo ima ma­nje mas­ti (7,6 gra­ma) ne­go ve­ge­ta­ri­jan­sko (13 gra­ma).

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.