RETROGRADNI PLANETI VUKU ŽI­VOT UNATRAG

SUOČAVANJE S PROŠLOŠĆU U as­tro­lo­škom se smis­lu planeti mo­gu kre­ta­ti i unatrag, od Ri­ba pre­ma Ov­nu, pa u ži­vot uno­se zas­to­je

24sata - - ŽIVOT -

Za raz­li­ku od di­rek­t­nog, uobi­ča­je­nog kre­ta­nja pla­ne­ta pre­ma na­pri­jed, tri se osob­na pla­ne­ta – Mer­kur, Ve­ne­ra i Mars te pet ge­ne­ra­cij­skih – Ju­pi­ter, Sa­turn, Uran, Nep­tun i Plu­ton mo­gu kre­ta­ti pri­vid­no unatrag, tj. re­tro­grad­no. Sun­ce i Mje­sec su Svje­tla i uvi­jek su di­rek­t­ni. Hod re­tro­grad­nog pla­ne­ta po­di­je­ljen je u tri fa­ze: u pr­voj us­po­ra­va, u dru­goj kre­će unatrag, a u tre­ćoj zas­ta­je i po­nov­no za­po­či­nje di­rek­tan hod. Di­rek­tan je hod pri­ro­dan jer planeti sli­je­de pra­vac ko­jim se kre­će ži­vot, dak­le pre­ma bu­duć­nos­ti, od­nos­no na­pri­jed. As­tro­lo­gi­ja re­tro­grad­ne pla­ne­te po­ve­zu­je s proš­lim is­kus­tvi­ma, prošlošću i kar­mom. Iako ih se ne tre­ba pla­ši­ti, či­nje­ni­ca jest da oni ipak do­no­se zas­to­je i ogra­ni­če­nja, ovis­no o pri­ro­di pla­ne­ta te as­pek­ti­ma i ku­ća­ma u ko­ji­ma se na­la­ze. Ako je retrogradni pla­net do­bro as­pek­ti­ran s dru­gim pla­ne­ti­ma, ta­da oso­ba ima bo­gat unu­tar­nji ži­vot i ve­li­ke po­ten­ci­ja­le. Lju­di s ne­ko­li­ko re­tro­grad­nih pla­ne­ta u ho­ro­sko­pu ima­ju odre­đe­nu mi­si­ju, a to je da kar­mič­ka is­kus­tva pre­ne­su dru­gi­ma u ovom ži­vo­tu. Br­zi i pri­la­god­lji­vi Mer­kur pla­net je in­te­lek­ta, ko­mu­ni­ka­ci­ja, obra­zo­va­nja, tr­go­vi­ne i pro­me­ta, a nje­gov retrogradni hod uvi­jek do­no­si ne­vo­lje na tim po­dru­čji­ma, čak i zna­ko­vi­ma ko­ji­ma vla­da, Bli­zan­ci­ma i Dje­vi­ca­ma. Mer­kur je ove go­di­ne u dva na­vra­ta bi­ti re­tro­gra­dan. Tre­ća re­tro­grad­na fa­za oče­ku­je nas od 3. do 22.12. u zna­ku Stri­jel­ca. Mer­kur će 6. i 7.12. bi­ti u eg­zak­t­noj ko­njuk­ci­ji s tran­zit­nim, di­rek­t­nim Sa­tur­nom pa u to vri­je­me mo­že­te pri­ves­ti kra­ju ne­ri­je­še­na prav­na pi­ta­nja, pot­pi­si­va­ti pos­lov­ne ugo­vo­re i pre­uze­ti od­go­vor­nost za vlas­ti­tu sudbinu. Re­tro­gra­dan hod znak je neo­d­luč­nos­ti, pro­ble­ma i nes­ta­bil­nos­ti u lju­bav­nim ve­za­ma. Kva­drat dva re­tro­grad­na pla­ne­ta, Ve­ne­re i Sa­tur­na, bio je na sna­zi ci­je­li tra­vanj pa su se mno­ge ve­ze naš­le na kuš­nji, a kri­za je naj­vi­še po­go­di­la Ri­be i Stri­jel­ce, oso­bi­to pred­stav­ni­ke po­s­ljed­nje de­ka­de, jer su planeti tran­zi­ti­ra­li upra­vo ta dva zna­ka. Ovaj loš as­pekt mo­gao se odra­zi­ti i na fi­nan­cij­sku situaciju jer smo sklo­ni­ji tro­še­nju nov­ca ka­da smo emo­ci­onal­no ne­za­do­volj­ni ili ne­si­gur­ni. Sre­ćom Ve­ne­ra je 29.4. kre­nu­la di­rek­t­no i ta­ko će se kre­ta­ti do kra­ja ove go­di­ne pa ba­rem u lju­ba­vi ne­će bi­ti ve­ćih pre­vi­ra­nja, nes­po­ra­zu­ma i pre­ki­da. Ni­je ta­ko čest u ho­ro­sko­pi­ma, ali mo­že bi­ti vr­lo ne­ugo­dan. Mars je pla­net bor­be ko­ji stal­no ide na­pri­jed, u ak­ci­ju pa se vra­ća­nje unatrag pro­ti­vi nje­go­voj pri­ro­di. On ta­da pos­ta­je agre­si­van i ne­po­uz­dan, sklon osve­ti, kri­mi­na­lu i de­vi­ja­ci­ja­ma. U do­brom as­pek­tu ima ra­zvi­je­ne ins­tin­k­te za pre­živ­lja­va­njem i iz­vla­če­njem iz sva­ke si­tu­aci­je pa ga, do­bro as­pek­ti­ra­nog s Plu­to­nom i Nep­tu­nom, čes­to mo­že­mo na­ći u ho­ro­sko­pi­ma uni­for­mi­ra­nih dje­lat­ni­ka i špi­ju­na. Oso­be s lo­še as­pek­ti­ra­nim, re­tro­grad­nim Mar­som bo­lje je iz­bje­ga­va­ti jer su ne­pre­dvi­di­vi, a po­ne­kad i na­sil­ni, oso­bi­to ako su u lo­šem as­pek­tu s Plu­to­nom. Mars će do kra­ja go­di­ne bi­ti di­rek­tan pa ni nje­gov loš as­pekt s ne­kom od re­tro­grad­nih pla­ne­ta ne­će bi­ti dra­ma­ti­čan ni du­go­tra­jan. Ju­pi­ter je pla­net sre­će i bla­gos­ta­nja pa ni re­tro­gra­dan ne dje­lu­je ne­ga­tiv­no ne­go s od­go­dom. Uka­zu­je na bo­gat du­hov­ni ži­vot, spoz­na­ju koz­mič­kih za­ko­na i vi­so­ku ra­zi­nu in­te­li­gen­ci­je pa ga u ho­ro­sko­pu ima­ju naj­ve­ći du­hov­nja­ci i fi­lo­zo­fi. Bu­du­ći da vla­da de­ve­tom ku­ćom, u do­brim as­pek­ti­ma jam­či do­bru za­ra­du, ko­rist od stra­na­ca i pu­to­va­nja te obra­zo­va­nja. Lo­še as­pek­ti­ran uka­zu­je na pro­ble­me i ne­us­pje­he na tim po­dru­čji­ma. Od 10.6. Ju­pi­ter će se kre­ta­ti di­rek­t­no do kra­ja go­di­ne, s tim da 11.10. pre­la­zi u znak Škor­pi­ona.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.