DO­BAR DAN

24sata - - ŽIVOT -

- Kra­sit će vas lu­cid­nost ko­jom će­te či­ta­ti tu­đe na­mje­re, ali i ugra­bi­ti do­bre pos­lov­ne pri­li­ke. Še­fo­vi će se vi­še os­la­nja­ti na vas, po­vje­ra­va­ju­ći vam od­go­vor­ni­je za­dat­ke.

- Bri­nut će­te o svom iz­gle­du, no ne­moj­te za­ne­ma­ri­ti zna­ko­ve ko­je vam ša­lje ti­je­lo. Pri­pa­zi­te na pre­hra­nu, po­ve­ćaj­te unos vo­ća i po­vr­ća.

- Pri­ja­te­lji vas ne­će pu­šta­ti na mi­ru, na­go­va­rat će vas na iz­la­ske. Do­tje­raj­te se, pri­hva­ti­te nji­hov po­ziv – osim što će­te se do­bro za­ba­vi­ti, mo­gli bis­te ne­kog upoz­na­ti.

DO­BAR DAN 23. 9. LOŠ DAN 21. 9.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.