DO­BAR DAN

24sata - - ŽIVOT -

- Una­toč ogra­ni­če­nji­ma, spret­no će­te se pri­la­go­đa­va­ti si­tu­aci­ja­ma. Vri­je­me je za do­no­še­nje stra­te­ških od­lu­ka pa pro­ci­je­ni­te gdje će­te us­mje­ri­ti svo­ja nas­to­ja­nja.

- Ne­ke te­go­be bit će raz­lo­gom od­la­sku li­ječ­ni­ku, ali ste u od­lič­nom raz­dob­lju za sve obli­ke li­je­če­nja i te­ra­pi­ja. Zbog do­brog ras­po­lo­že­nja ste omi­lje­ni u druš­tvu.

- Na­la­zi­te se na ras­kr­š­ću, a od­no­si s oko­li­nom ote­ža­va­ju va­še od­lu­ke. Ne­ka ovak­vo sta­nje pomogne da se po­kre­ne­te i na­pra­vi­te po­treb­ne lju­bav­ne pro­mje­ne.

DO­BAR DAN 21. 9. LOŠ DAN 18. 9.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.