DO­BAR DAN

24sata - - ŽIVOT -

- Pri­la­go­dit će­te se sva­koj si­tu­aci­ji i pro­na­ći učin­ko­vi­to rje­še­nje za sva­ki pro­blem. Uži­vat će­te pot­po­ru auto­ri­te­ta ko­ji će ci­je­ni­ti va­še zna­nje i rad­ne spo­sob­nos­ti.

- Znat­no bo­lje osje­ćat će­te se za­hva­lju­ju­ći Sun­cu u va­šem zna­ku ko­ji vam oja­ča­va živ­ce i di­že ot­por­nost na stres. No zbog Mar­sa iz­bjeg­ni­te pre­tje­ri­va­nja.

- Ob­no­vit će­te pre­ki­nu­tu ve­zu ili os­na­ži­ti osje­ćaj pri­pad­nos­ti pre­ma brač­nom part­ne­ru. Bu­de­te li vi­še iz­la­zi­li, ve­li­ke su šan­se da upoz­na­te ne­kog po svom uku­su.

DO­BAR DAN 19. 9. LOŠ DAN 17. 9.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.