4

JOGA UKLANJA NEPOTREBNE MASNOĆE IZ TI­JE­LA I SPRE

24sata - - ZDRAVLJE -

Sjed­ni­te na pod s opru­že­nim no­ga­ma, us­prav­ne kra­ljež­ni­ce. Udi­sa­jem po­dig­ni­te ru­ke do ra­zi­ne ra­me­na, te ih spo­ji­te ta­ko da is­pre­ple­te­te pr­ste. Iz ku­ko­va kre­ni­te u pret­klon, is­teg­ni­te se pre­ma na­pri­jed ko­li­ko mo­že­te, te kre­ni­te vr­tje­ti ru­ke kao da dr­ži­te ve­li­ku ku­ha­ču. Udi­sa­jem kre­ni­te u jed­nu stra­nu, nag­ni­te se pre­ma na­trag, te se iz­di­sa­jem vra­ćaj­te pre­ma dru­goj stra­ni dok ne do­đe­te u po­čet­ni po­lo­žaj. Na­kon ne­ko­li­ko okre­ta­nja u jed­nu stra­nu, na­pra­vi­te ne­ko­li­ko okre­ta­nja i u dru­gu. Na udi­saj se po­dig­ni­te u vi­so­ki klek s ru­ka­ma po­dig­nu­tim u vi­si­ni ra­me­na, te se uz iz­di­saj spus­ti­te na dla­no­ve ta­ko da su oni is­pod ra­me­na.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.