IJE KRALJ SVADBI... JA SAM!

KSUZNIM MODNIM BRENDOVIMA PA SE U MILANU DRUŽIO S GIANNIJEM VERSACEOM

24sata - - SHOW -

S pe­de­se­tak svadbi na go­di­nu Ivan Mar­tić Ivi­ca (52) pre­uzeo je od Jo­ška Ča­ga­lja Jo­le­ta tron kra­lja svadbi. Mla­den­ci Mar­ti­ća traže da im pje­va i rad­nim da­ni­ma, pa nje­go­ve svir­ke na svad­ba­ma pre­ma­šu­ju 48 su­bo­ta na go­di­nu. - Naj­guš­će je lje­ti, ta­da ni­je bit­no je li svad­ba po­ne­djelj­kom, sri­je­dom ili su­bo­tom. Ve­ći­na mla­de­na­ca do­la­zi iz di­jas­po­re i žene se po Za­gre­bu, Is­tri, Du­brov­ni­ku - go­vo­ri Mar­tić. Pre­po­ru­ke o nje­mu idu s us­ta na us­ta pa ga čes­to traže u di­jas­po­ri. Kaže i da se ni Jo­le ni Ma­te Bu­lić zbog to­ga ne­će lju­ti­ti. – Jo­le je do­volj­no po­pu­la­ran i bez svadbi, ra­do je vi­đen i slu­šan po­svu­da. I Ma­te u di­jas­po­ri pje­va na glav­nim fe­šta­ma. Obo­ji­ca su omi­lje­na i ima­ju do­volj­no pos­la, ne­ma raz­lo­ga ljut­nji - re­kao je Mar­tić. Pje­va­ča ro­dom iz Bo­san­skog Bro­da ot­kri­li su i sta­ri es­trad­ni lis­ci pa sad Ne­nad Nin­če­vić ra­di pje­smu ko­ju bi Mar­tić po­nu­dio Ha­li­du Beš­li­ću da s njim sni­mi du­et. Zvi­jez­du na­rod­ne glaz­be Ivan je upoz­nao 2000. Ha­li­dov autor Ge­ro­ni­mo na­pra­vio mu je pr­ve hi­to­ve, a Beš­lić ga je ra­do pri­ja­telj­ski sa­vje­to­vao. Zbli­ži­li su se kad ga je Mar­tić po­sje­tio na­kon što je Ha­lid u pro­met­noj ne­sre­ći iz­gu­bio oko. – Bi­lo mu je dra­go kad sam do­šao u Sa­ra­je­vo. Re­kao je da sam ja je­di­ni ko­ji ga je tje­šio, a imam, kao i on, jed­no oko - pri­ča Mar­tić, ko­ji je imao tri kar­ci­no­ma u gla­vi. Prvi s 11, dru­gi sa 17, a tre­ći s 24 go­di­ne. – Kad su mi li­ječ­ni­ci kao 11-go­diš­njem dje­ča­ku rek­li: ‘Otvo­rit će­mo, ali ne zna­mo ho­će­mo li va­di­ti jed­no ili oba oka’, ro­di­te­lji su mi bi­li zgra­nu­ti. No i ta­da sam bio borac, odr­ža­la me snaž­na želja za ži­vo­tom - pri­ča Mar­tić. Ni­kad ni­je mis­lio da će glaz­ba bi­ti nje­gov ži­vot. Ski­dao je osam­de­se­tih hi­to­ve no­vog va­la, svi­ruc­kao po tu­lu­mi­ma, no za po­ziv je oda­brao tr­go­vi­nu.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.