MIRJANA HRGA OD STRE­SA SE OPUŠTA U TATINU VR­TU

24sata - - SHOW -

Ovo bi ‘ra­zvi­je­ni Za­pad’ su­him zla­tom pla­ćao. Vrt mo­ga ta­te! Je­dan umi­rov­lje­nik, od jed­nog vr­ta mo­gao bi na­hra­ni­ti ci­je­lu uli­cu!, po­hva­li­la je oca ured­ni­ca i no­vi­nar­ka Mirjana Hrga (46). Dok ne od­lu­či gdje će ra­di­ti, od je­se­ni uži­va u tatinu vr­tu. S RTL-a, gdje je do­ne­dav­no ure­đi­va­la i vo­di­la RTL Da­nas, ne­ko­li­ko da­na uoči go­diš­njeg od­mo­ra po­nu­di­li su joj po­sao re­por­ter­ke jer je sma­tra­ju naj­bo­ljom za taj po­sao. Mirjana se ni­je iz­jas­ni­la ho­će li pri­hva­ti­ti po­nu­du ili ured­nič­ki po­sao po­tra­ži­ti na dru­goj te­le­vi­zi­ji, ali o tatinu vr­tu go­vo­ri s pu­no po­no­sa. - Tko mo­že, taj i ho­će, tko ho­će, taj i ima. Čak i smok­ve u Bje­lo­va­ru, uz ku­pi­ne, lješ­nja­ke, kru­ške, ma­re­li­ce, ja­bu­ke, gro­žđe, bun­de­ve, raj­či­ce... Tu je i nje­go­vo do­ma­će ki­se­lo mli­je­ko... - kaže Hrga. (tp)

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.