Ex­press: CIA-ina ak­ci­ja Hr­vat­ska

HLADNI MIR Novi Ex­press do­no­si sve de­ta­lje mi­si­je biv­šeg še­fa ame­rič­kih oba­vje­šta­ja­ca ko­ji je ovih da­na bo­ra­vio u Za­gre­bu

24sata - - SHOPPING -

Na na­šoj će se me­dij­skoj sce­ni usko­ro odvi­ja­ti ve­li­ka pres­la­gi­va­nja, a ge­ne­ral Da­vid Pe­tra­eus u hr­vat­skoj je me­tro­po­li briž­no nad­zi­rao ne­ke pro­ce­se... Ex­press ek­s­klu­ziv­no ot­kri­va što je biv­ši ge­ne­ral s če­ti­ri zvjez­di­ce, za­po­vjed­nik iz Af­ga­nis­ta­na i va­žan čo­vjek me­dij­skog biz­ni­sa ra­dio kod nas. Što nas če­ka s po­lu­dje­lom kli­mom od­go­va­ra vo­de­ći hr­vat­ski kli­ma­to­log dr. Bran­ko Gri­so­go­no. U no­vom Ex­pre­ssu ot­kri­va­mo ka­ko je HNS pros­la­vio 100 da­na u Vla­di prem­da kre­di­ti iz mi­nis­tar­stva ko­je je pod nji­ho­vom kon­tro­lom kas­ne jer duž­nos­ni­ci - po­pu­lar­no zva­ni uh­lje­bi - ra­de dva da­na tjed­no, od 10 do 14 sa­ti. Ot­kri­va­mo i tko je “Al­p­ski Ram­bo”, Jan­šin hu­škač na rat, ko­ji se još ne bri­je, ra­tu­je s par­ti­za­ni­ma i is­pi­ti­ma ko­je ne mo­že sav­la­da­ti na ne pre­tje­ra­no zah­tjev­nom stu­di­ju na­rod­ne obra­ne (to je čak i Mi­ki Ban­dić za­vr­šio, zna­či, sve je jas­no). Naš re­por­ter sv­j­do­čio je su­ro­vom ra­tu po­gle­di­ma Ive Sa­na­de­ra i Ro­ber­ta Je­ži­ća - Sa­na­der je Je­ži­ća gle­dao “kao zmi­ja ža­bu”, a sve os­ta­lo je u tek­s­tu Vi­li­ma Cvo­ka. Ot­kri­va­mo i bi­ogra­fi­je vo­de­ćih do­mo­lju­ba, Ske­je, Thom­p­so­na, Ke­le­min­ca i dru­gih. Ni­su fa­na­ti­ci pla­ća­nja po­re­za i po­šti­va­nja za­ko­na! Da­vor Do­ma­zet Lo­šo tvr­di da ma­so­ni kon­tro­li­ra­ju hra­nu, vo­du i ži­vot, a mi ot­kri­va­mo tko (ne) kon­tro­li­ra Lo­šu. Taj ču­dak, hr­vat­ski Ic­ke, pred­sjed­ni­čin je sa­vjet­nik!

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.