A Poljud, ar­ril­lo ra­di

24sata - - SPORT -

europ­skim no­go­met­nim na­ci­ja­ma. Na Poljud ne­će... - Za sa­da još ne. Ne to­li­ko zbog no­ge, ko­li­ko zbog no­go­me­ta, ni­je mi gušt to gle­da­ti, ni­sam za­do­vo­ljan. Gle­dat ću na TV, iako to ni­je is­to. Ja je­sam no­go­met­ni tre­ner i me­ne za­ni­ma is­klju­či­vo no­go­met, ali vo­lim do­bru at­mo­sfe­ru, vo­lim pu­ne tri­bi­ne, to no­go­me­tu da­je do­dat­nu draž... Na­rav­no, kul­tur­nu at­mo­sfe­ru, ne vri­je­đa­nje... Kons­ta­ta­ci­ja ka­ko je Hajduk u pred­nos­ti jer do­če­ku­je Ri­je­ku umor­nu od eu­rop­skog ogle­da s AEKom, na­lju­ti­la je po­pu­lar­nog Špa­cu. - To su no­vi­nar­ske i tre­ner­ske flo­sku­le. Mom­čad mo­ra bi­ti pri­prem­lje­na da igra dva pu­ta tjed­no, po ras­po­re­du utak­mi­ca ra­di se plan tre­nin­ga ko­ji osi­gu­ra­va da su igra­či u op­ti­mal­noj for­mi. Dru­go je pi­ta­nje ko­li­ko su sto­že­ri to u sta­nju os­tva­ri­ti...

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.