Hr­vat­ska je os­ta­la vla­da­ri­ca kon­ku­ren­ci­je pa­ro­va u Da­vi­so­vu ku­pu. Na­kon če­ti­ri sa­ta is­crp­lju­ju­će bor­be na­ši re­pre­zen­ta­tiv­ci Ma­rin Či­lić i Ni­ko­la Mek­tić okre­nu­li su za­os­ta­tak od 0-2 u se­to­vi­ma i slavili 5-7, 6-7 (5), 6-4, 6-2, 6-4.

24sata - - SPORT -

Bi­la je to sed­ma uzas­top­na po­bje­da Hr­vat­ske u Da­vi­so­vu ku­pu u pa­ru. Niz je to ko­ji tra­je čak dvi­je go­di­ne, a po­s­ljed­nji po­raz do­ži­vje­li smo od Sr­bi­je u Kra­lje­vu 2015. go­di­ne. Ova je po­bje­da ite­ka­ko važ­na jer nas do­vo­di na ko­rak do os­tan­ka u Svjet­skoj sku­pi­ni. Iz­bor­nik Želj­ko Kra­jan mo­rao je pri­je me­ča po­vu­ći ri­skan­tan po­tez. Fran­ko Šku­gor bio je previše is­crp­ljen na­kon po­ra­za u pe­tak pa je u ‘va­tru’ gur­nuo Ma­ri­na Či­li­ća. Iako su na­ši lo­še otvo­ri­li meč, na kra­ju je pre­su­di­la in­di­vi­du­al­na kva­li­te­ta Ma­ri­na Či­li­ća, ali i smi­re­nost te ge­ni­jal­ni lo­bo­vi Ni­ko­le Mek­ti­ća. Ukup­nu pobjedu u Bo­go­ti imat će pri­li­ku Hr­vat­skoj do­ni­je­ti Ma­rin Či­lić da­nas od 17 sa­ti pro­tiv Gi­ral­da. (rj)

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.