Na­kon što su os­ta­li bez Mi­lo­ša Te­odo­si­ća, Ne­ma­nje Ne­do­vi­ća, Bran­ka La­zi­ća i Ste­fa­na Mar­ko­vi­ća, pro­tiv Ru­si­je se oz­li­je­dio i Ste­fan Jo­vić, pa će pro­tiv Slo­ve­ni­je u fi­na­lu igra­ti šes­ti playma­ker - Va­si­li­je Mi­cić.

24sata - - SPORT -

Igra­nje Va­skea, ka­ko zo­vu Mi­ci­ća, mo­gao bi bi­ti oz­bi­ljan hen­di­kep za Sr­bi­ju, bu­du­ći da se Ru­si­ja, dok je Mi­cić bio na par­ke­tu, vra­ti­la sa za­os­tat­ka od 15 ko­še­va i uma­lo pre­okre­nu­la su­sret. Da ni­je bi­lo Bog­da­no­vi­će­ve tri­ce, vje­ro­jat­no bi ga i pot­pu­no okre­nu­li. Ova­ko, us­pje­li su do­gu­ra­ti do fi­na­la, no slav­lje je za­sje­ni­la oz­lje­da Ste­fa­na Jo­vi­ća, ko­ji je kri­vo do­sko­čio i oz­lje­dio zglob. Vi­jes­ti su obe­ća­va­ju­će, pa će Jo­vić bi­ti na po­pi­su, no te­ško da će zaigrati. Hi­trog Dra­gi­ća, ko­ji ju­ri 38 mi­nu­ta po par­ke­tu, te­ško je ču­va­ti i sa zdra­vim, a ka­mo­li s oz­li­je­đe­nim zglo­bom. Ina­če, na­kon utak­mi­ce pro­tiv Ru­si­je, Šved i Bog­da­no­vić su os­ta­li na­krat­ko po­pri­ča­ti. Rus mu je htio čes­ti­ta­ti na 24 za­bi­je­na ko­ša. - Re­kao mi je: ‘Ti su pot­pu­no lud’. Od­go­vo­rio sam mu: ‘Maj­sto­re, pa ti sva­ku utak­mi­cu uba­ciš 30 ko­še­va’. U Is­tan­bul je kre­nu­lo 5000 slo­ven­skih na­vi­ja­ča i 11 čar­ter le­to­va, pa se oče­ku­je pra­vi spek­takl. Po­s­ljed­nji put na Eu­ru Slo­ve­ni­ja i Sr­bi­ja su igra­li 2013. u bor­bi za pla­sman od 5. do 8. mjes­ta, a Slo­ve­ni­ja je po­bi­je­di­la 92-74. (dm)

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.