ŽIV JE IZGORIO U KABINI CISTERNE?

Si­ni­ša Fi­lip­čić (38) iz Vr­bov­ca za­bio se u tri za­us­tav­lje­na ka­mi­ona na slo­ven­skoj auto­ces­ti. Iza nje­ga su os­ta­li su­pru­ga i ma­la kći...

24sata - - PRVA STRANICA - Pi­še: HELENA TKALČEVIĆ

Ima že­nu i kćer ko­ja ide u 2. raz­red. Sre­đi­vao je ku­ću za obi­telj i pri­pre­mao se za dru­go di­je­te, re­kao nam je pri­ja­telj Si­ni­še Fi­lip­či­ća (38) is­pred nje­go­ve ku­će u Gor­njem Re­pin­cu kraj Vr­bov­ca. Si­ni­ša Fi­lip­čić po­gi­nuo je u uto­rak uju­tro oko 7.30 sa­ti u te­škoj pro­met­noj ne­sre­ći na pri­mor­skoj auto­ces­ti ne­da­le­ko od Ko­pra u Slo­ve­ni­ji. Nje­go­va su­pru­ga ju­čer ni­je ima­la sna­ge za raz­go­vor. Pri­ja­telj obi­te­lji re­kao nam je da joj je još sve pre­bol­no. - Obi­telj se sa­mo na­da da će ob­duk­ci­ja bi­ti što pri­je go­to­va ka­ko bi mo­gli do­pre­mi­ti ti­je­lo iz Slo­ve­ni­je i or­ga­ni­zi­ra­ti po­kop - ot­krio je pri­ja­telj. Do­dao je da ni oni ne zna­ju sve okol­nos­ti ne­sre­će te da če­ka­ju re­zul­ta­te ob­duk­ci­je i vje­šta­če­nja. Kob­nog utor­ka Si­ni­ša je vo­zio cis­ter­nu s naf­tom za tvrt­ku Invic­tus iz Čaz­me. Iz još ne­ut­vr­đe­nih raz­lo­ga za­bio se u ko­lo­nu tri za­us­tav­lje­na te­ret­na vo­zi­la na auto­ces­ti. Od­mah na­kon udar­ca za­pa­li­la se ka­bi­na cisterne i Si­ni­ša je po­gi­nuo. Va­tra se pro­ši­ri­la i na os­ta­le ka­mi­one, no tro­je vo­za­ča us­pje­lo se iz­vu­ći sa­mo s lak­šim oz­lje­da­ma. Slovenski me­di­ji pi­šu da je uz­rok ne­sre­će vje­ro­jat­no ne­pri­la­go­đe­na br­zi­na. - Ne znam što mu je bi­lo. Vo­zio sam iza nje­ga i bi­lo je oči­to da je ugle­dao ko­lo­nu. Dao je sva če­ti­ri žmi­gav­ca, kao i ja, i po­čeo ko­či­ti. Ja sam se us­pio za­us­ta­vi­ti, on ni­je. Uda­rio je rav­no u pri­ko­li­cu is­pred se­be i u tre­nut­ku izgorio - is­pri­čao je za Pri­mor­ske no­vi­ce vo­zač ka­mi­ona koji je svje­do­čio ne­sre­ći. Slo­ven­ska po­li­ci­ja oprez­na je i ne že­li “is­tr­ča­va­ti” oko uz­ro­ka ne­sre­će dok ne ut­vr­di sve či­nje­ni­ce. Pri­je sve­ga, pre­ma na­lo­gu is­traž­nog

su­ca mo­ra­ju oba­vi­ti teh­nič­ki pre­gled os­tat­ka vo­zi­la ka­ko bi ut­vr­di­li je li bi­lo teh­nič­ki is­prav­no. Tek na­kon vje­šta­če­nja mo­ći će re­ći je­su li Fi­lip­či­ću koč­ni­ce bi­le is­prav­ne te je li br­zi­na je­di­ni raz­log zbog ko­jeg ni­je us­pio sta­ti na vri­je­me. Nje­go­vo ti­je­lo pre­vez­li su na ob­duk­ci­ju ka­ko bi ut­vr­di­li uz­rok smr­ti, kao i je li u vri­je­me ne­sre­će bio pod utje­ca­jem al­ko­ho­la. Ia­ko u vri­je­me ne­sre­će ni­je pa­dao sni­jeg, on je pa­dao ve­čer pri­je pa je mo­gu­će da je ces­ta bi­la skli­ska, a ko­če­nje ote­ža­no. Vi­še in­for­ma­ci­ja ju­čer ni­je imao ni vlas­nik i di­rek­tor tvrt­ke Invic­tus iz Čaz­me, za ko­ju je Si­ni­ša ra­dio. - Bio sam pre­kju­čer go­re na­kon ne­sre­će, no ne znam ni­šta vi­še o ne­sre­ći od ono­ga što se pi­sa­lo. Rek­li su mi da nje­go­vo ti­je­lo ide na ob­duk­ci­ju i da su vo­zi­lo pos­la­li na vje­šta­če­nje teh­nič­ke is­prav­nos­ti - re­kao nam je ju­čer vlas­nik i di­rek­tor Invic­tu­sa. Tvr­di da tvrt­ka ko­ja pos­lu­je od 2010. go­di­ne i ba­vi se ces­tov­nim pri­je­vo­zom ro­be ni­kad ra­ni­je ni­je bi­la u slič­noj si­tu­aci­ji. - Ni­kad do­sad ni­smo ima­li pro­met­nu ne­sre­ću, a ka­mo­li da nam je net­ko po­gi­nuo - ka­že šo­ki­ra­ni vlas­nik. Ot­krio nam je da Si­ni­ša ra­di kod nje­ga po­s­ljed­njih mje­sec da­na. - Cis­ter­nu je vo­zio oko mje­sec da­na, no znam da je ra­ni­je go­di­na­ma vo­zio ka­mi­on za dru­ge pos­lo­dav­ce - do­dao je. To su nam is­pri­ča­li i Fi­lip­či­će­vi poz­na­ni­ci koji ka­žu da je imao vi­še od de­set go­di­na is­kus­tva za vo­la­nom ka­mi­ona te da je do­ne­dav­no ra­dio za pri­je­voz­nič­ku tvrt­ku iz Vr­bov­ca. - Pri­je dvi­je-tri go­di­ne ku­pio je ku­ću u Re­pin­cu te se do­se­lio sa že­nom i cu­ri­com iz Gra­de­ca - rek­li su nam. Tvr­de da ovo ni­je pr­va ne­sre­ća ko­ja je za­de­si­la obi­telj i da je Si­ni­ša u pro­met­noj ne­sre­ći pri­je ne­ko­li­ko go­di­na iz­gu­bio bra­ta po­li­caj­ca.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.