PREZIMIT ĆE U AFRICI PA SE MO­ŽDA VRA­TI

LETI, LETI Or­ni­to­lo­zi udru­ge Bi­om već po­la go­di­ne pu­tem GPS-a pra­te let or­la zmi­ja­ra Pa­ška. Pre­le­tio je Eu­ro­pu i sad je u Africi

24sata - - NEWS -

Pa­ško je sad na ju­gu sje­ver­nog Su­da­na. Ažur­no ga pra­ti­mo. Bit će za­nim­lji­vo vi­dje­ti ho­će li se i kad vra­ti­ti u Hrvatsku, pri­ča nam Sven Ka­pelj, struč­ni su­rad­nik i or­ni­to­log iz udru­ge Bi­om. S ko­le­ga­ma je kra­jem sr­p­nja u Par­ku pri­ro­de Te­laš­ći­ca ot­krio Pa­ška, or­la zmi­ja­ra, i nje­go­vo gni­jez­do. Otiš­li su ta­mo, pos­ta- vi­li mu GPS oda­ši­ljač i od ta­da pra­te nje­gov let. - Pa­ško se iz­le­gao proš­le go­di­ne i mla­da je pti­ca, pa je ovo za nas bi­la je­dins­tve­na pri­li­ka. Zna­li smo da mi­gri­ra, ali ni­smo toč­no zna­li gdje - ka­že Ka­pelj. Do­da­je da su ima­li sre­ću jer je me­đu mla­dim or­lo­vi­ma po­put Pa­ška u pr­voj go­di­ni ve­li­ki mor­ta­li­tet, a on je us­pješ­no pre­ži­vio. U pro­tek­lih šest mje­se­ci pre­le­tio je Hrvatsku, Al­ba­ni­ju, Grč­ku, Tur­sku, Li­ba­non, Jor­dan i Egi­pat, a na kra­ju do­šao do sje­ver­nog Su­da­na. On­dje se sad na­la­zi. Nje­gov let uži­vo se mo­že pra­ti­ti pu­tem stra­ni­ce pa­sko.bi­om.hr. - Že­li­mo vi­dje­ti pu­te­ve mi­gra­ci­je i ve­li­či­nu po­je­di­nih te­ri­to­ri­ja ka­ko bi­smo do­bi­li po­dat­ke bit­ne za pla­ni­ra­nje ne­kih za­hva­ta, po­put grad­nje vje­tro­elek­tra­na. Ovo je pre­li­mi­nar­no is­tra­ži­va­nje ko­je će­mo nas­ta­vi­ti i do­go­di­ne objaš­nja­va Ka­pelj. Ka­ko ka­že, ve­ći­na or­lo­va zmi­ja­ra koji kod nas naj­vi­še na­se­lja­va­ju pri­oba­lje sa zi­mo­va­nja se vra­ća­ju po­čet­kom trav­nja. No za Pa­ška još mo­gu sa­mo pre­dvi­đa­ti. - Ove se go­di­ne si­gur­no ne­će gni­jez­di­ti, ta­ko da se mo­žda ne vra­ti od­mah. Ne­ki os­ta­nu u Africi, a ne­ki se vra­te bli­že. Nas­ta­vit će­mo ga pra­ti­ti za­klju­ču­je Ka­pelj. Osim or­la zmi­ja­ra, Bi­om je is­tom me­to­dom, po­mo­ću GPS-a, pra­tio i su­re or­lo­ve koji ne mi­gri­ra­ju u Afri­ku, a pro­uča­va­ju i mor­ske pti­ce - ka­uka­le i gre­gu­le, ko­je naj­vi­še na­se­lja­va­ju Las­to­vo. Idu­će go­di­ne is­tra­ži­vat će kre­ta­nje bje­lo­gla­vih su­po­va na­kon pu­šta­nja iz opo­ra­vi­li­šta. Mi­nis­tri­ca zna­nos­ti i obra­zo­va­nja Bla­žen­ka Div­jak i pred­sjed­nik HNS-a Ivan Vr­do­ljak pred­sta­vi­li su ju­čer onli­ne plat­for­mu za jav­no i tran­s­pa­rent­no pra­će­nje pro­ce­sa obra­zov­ne re­for­me. Mi­nis­tri­ca je naj­a­vi­la i slič­nu pre­zen­ta­ci­ja ku­ri­ku­lar­ne re­for­me stru­kov­nog obra­zo­va­nja. - Od da­nas svi gra­đa­ni na in­ter­net­skim stra­ni­ca­ma HNS-a mo­gu u re­al­nom vre­me­nu pra­ti­ti pro­ces Mi­nis­tar­stva zna­nos­ti koji se od­no­si na obra­zov­nu re­for­mu - re­kao je Vr­do­ljak. (mom)

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.