Sve što obrt­ni­ci ulo­že u na­uč­ni­ke, dvos­tru­ko će im se vra­ti­ti

24sata - - NEWS -

Na mla­di­ma svijet os­ta­je. Jed­na je to od kri­la­ti­ca ko­ju čes­to ko­ris­ti­mo, a po­seb­no kad go­vo­ri­mo o gos­po­dar­skoj sli­ci Hr­vat­ske i ci­lju koji je svi­ma za­jed­nič­ki – gos­po­dar­skom razvoju i ras­tu. Jes­te li zna­li da čak 70% uče­ni­ka u Hr­vat­skoj upi­su­je stru­kov­no obra­zo­va­nje? Ia­ko su ne­ri­jet­ko stru­kov­ne vje­šti­ne i kom­pe­ten­ci­je u us­po­red­bi s aka­dem­skim obra­zo­va­njem obez­vri­je­đe­ne, o ra­du „pra­vih“maj­sto­ra da­ni­ma se pri­ča, pla­će broj­nih ku­ha­ra na ra­zi­ni su me­na­džer­skih, a kod fri­ze­ra se za ter­min na­ru­ču­je­mo da­ni­ma una­pri­jed. Ukrat­ko, i kod nas, ali i u Eu­ro­pi i svi­je­tu, ne­ri­jet­ko naj­bo­lji stan­dard ži­vo­ta ima­ju lju­di koji su za­vr­ši­li stru­kov­no obra­zo­va­nje. Struč­nost i kva­li­te­ta ra­da u stru­kov­nim su za­ni­ma­nji­ma ga­ran­ci­ja us­pje­ha. Na­uko­va­nje, kao po­se­ban oblik uče­nja zas­no­van na ra­du koji kom­bi­ni­ra os­po­sob­lja­va­nje na rad­nom mjes­tu s obra­zo­va­njem u ško­li, ga­ran­ci­ja je sva­kom mla­dom čo­vje­ku da će sus­tav­no ra­di­ti na razvoju zna­nja i vje­šti­na i ti­me pos­ta­ti struč­nja­kom koji kva­li­te­tu svog ra­da mo­že ra­zvi­ja­ti ti­je­kom či­ta­vog rad­nog vi­je­ka.

Su­rad­nja obra­zov­nog i gos­po­dar­skog sek­to­ra - te­melj na­uko­va­nja

Za­jed­nič­ki obra­zov­ni cilj tre­bao bi bi­ti stva­ra­nje kom­pe­tent­nog mla­dog čo­vje­ka koji će svo­jim ra­dom ople­me­ni­ti vlas­ti­ti ži­vot, ali i do­pri­ni­je­ti druš­tvu u cje­li­ni. Re­ali­za­ci­ju to­ga ci­lja mo­gu­će je pos­ti­ći sa­mo kroz kva­li­tet­nu su­rad­nju svih uklju­če­nih. Na­uko­va­nje sto­ga po­dra­zu­mi­je­va ko­or­di­ni­ra­ni rad gos­po­dar­skog sek­to­ra koji mo­ra pre­uze­ti od­go­vor­nost za kva­li­te­tu stru­kov­ne iz­o­braz­be te obra­zov­nog sek­to­ra koji mo­ra bi­ti spre­man na part­ner­stvo i su­rad­nju.

Na­uko­va­njem do kva­li­tet­nog radnika

Ka­ko bi po­tak­nu­la ko­le­ge obrt­ni­ke da se uklju­če te mla­de lju­de pri­me u svoj rad­ni pros­tor i odvo­je vri­je­me ka­ko bi ih po­du­či­li „taj­na­ma za­na­ta“, Hr­vat­ska obrt­nič­ka ko­mo­ra ne­ko­li­ko je obrt­ni­ka iz raz­li­či­tih di­je­lo­va Hr­vat­ske oda­bra­la za „am­ba­sa­do­re na­uko­va­nja“. Da­li­bor Čer­mak, elek­tro­ins­ta­la­ter iz Bje­lo­va­ra je­dan je od njih. Za na­uč­ni­ke koji su do sa­da proš­li kroz nje­go­vu rad­nju ima sa­mo ri­je­či hva­le. Pe­to­ri­cu je već za­pos­lio i tu mo­guć­nost pre­poz­na­va­nja pa i od­ga­ja­nja kva­li­tet­nog radnika i vlas­ti­tog bu­du­ćeg dje­lat­ni­ka, vi­di kao prednost uklju­če­nja u na­uko­va­nje za sva­kog pos­lo­dav­ca. Nje­go­vo mišljenje di­je­li i Jo­ško Ta­fra, fri­zer iz Spli­ta, koji na­uč­ni­ke pri­ma već 19 go­di­na, a tre­nut­no za­poš­lja­va sed­me­ro lju­di koji su proš­li na­uko­va­nje u nje­go­vim sa­lo­ni­ma. “Mla­dim lju­di­ma tre­ba da­ti pri­li­ku ka­ko bi ra­zvi­li svoj po­ten­ci­jal i sve što ulo­ži­te u na­uč­ni­ka, vi­šes­tru­ko će vam se vra­ti­ti.”, iz­ja­vio je.

Jo­ško Ta­fra, fri­zer iz Spli­ta, na­uč­ni­ke pri­ma već 19 go­di­na

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.