‘Ne­ma­mo vi­še nov­ca za po­moć po­tro­ša­či­ma’

NI ZA TE­LE­FON NE­MA­MO Mi­nis­tar­stvo gos­po­dar­stva kas­ni s po­dje­lom nov­ca za rad če­ti­ri po­tro­šač­ka sa­vje­to­va­li­šta. Nji­ho­vi rad­ni­ci vo­lon­ti­ra­ju i ra­de bez plaća, a ka­da do­bi­ju no­vac, ne­će smje­ti is­pla­ti­ti pla­će re­tro­ak­tiv­no

24sata - - JA, POTROŠAČ -

Ova­ko je bi­lo i 2016., kad ni­smo pri­mi­li no­vac za pet ili šest mje­se­ci svo­je­ga ra­da. Vo­lon­ti­ra­li smo, kao i sad. Na­tje­čaj za fi­nan­ci­ra­nje po­tro­šač­kih sa­vje­to­va­li­šta za ovu go­di­nu ras­pi­sa­li su tek 31. pro­sin­ca 2017., tra­jao je do 26. si­ječ­nja i još ne­ma­mo re­zul­ta­te. Go­vo­ri to Vla­do Bi­ljar­ski iz split­skog sa­vje­to­va­li­šta za po­tro­ša­če, jed­nog od če­ti­ri u Hr­vat­skoj, či­ji rad fi­nan­ci­ra Mi­nis­tar­stvo gos­po­dar­stva, po­du­zet­niš­tva i obr­ta. apart ot­kri­va da se i na taj te­le­fon jav­lja­ju sa­mo od 10 do 12 sa­ti rad­nim da­ni­ma. Ci­vil­ni sek­tor za­šti­te po­tro­ša­ča, ka­žu čel­ni­ci sa­vje­to­va­li­šta, ba­čen je na ko­lje­na, a za­šti­ta po­tro­ša­ča uru­ša­va se ra­pid­no. Naj­bo­lji do­kaz to­me je ne­dav­no iz­vješ­će Eu­rop­ske ko­mi­si­je (EK) ko­je je ba­ci­lo Hrvatsku na sa­mo europ­sko dno po za­šti­ti pra­va po­tro­ša­ča. Iz­vješ­će ka­že: ra­zi­na po­vje­re­nja po­tro­ša­ča u ins­ti­tu­ci­je - naj­go­ra, ra­zi­na zna­nja o po­tro­šač­kim pra­vi­ma u po­dru­čju tr­go­vi­ne - naj­ni­ža, sta­nov­ni­ci Hr­vat­ske naj­vi­še su po­go­đe­ni ne­po­šte­nom pos­lov­nom prak­som tr­go­va­ca, dru­gi po re­du naj­go­ri smo u poz­na­va­nju po­tro­šač­kih pra­va..., i ta­ko re­dom za­uzi­ma­mo tri naj­go­ra mjes­ta po svim po­ka­za­te­lji­ma po­tro­šač­kih pra­va. - Ni­je EK odo­ka ocje­nji­va­la sta­nje, ra­di­li su to pre­ma eg­zak­t­nim po­da­ci­ma i oni su zas­tra­šu­ju­ći. Pri­je 15-ak go­di­na pos­ta­vi­li smo sna­žan i do­bar za­ko­no­dav­ni ok­vir, u to­me smo su­dje­lo­va­li mi iz ci­vil­nog sek­to­ra za­šti­te po­tro­ša­ča, od­lič­ni smo u pov­la­če­nju za­ko­na iz Eu­ro­pe, ali pa­da­mo na sva­kom is­pi­tu u prak­si - ka­že Igor Vu­jo­vić iz za­gre­bač­kog po­tro­šač­kog sa­vje­to­va­li­šta. I ono ne ra­di jer ni­su do­bi­li nov­ce od spo­me­nu­tog na­tje­ča­ja te su nji­ho­vi sa­vjet­ni­ci tre­nu­tač­no na bur­zi ra­da. A na­tje­ča­jem se pre­dvi­dje­lo 850.000 ku­na za rad sa­vje­to­va­li­šta u pr­vih šest mje­se­ci. Mje­sec i pol da­na već je proš­lo u ovoj go­di­ni, nov­ci ni­su po­di­je­lje­ni, a i kad stig­nu, ne­će se smje­ti re­tro­ak­tiv­no utro­ši­ti za pla­će i hlad­ni po­gon sa­vje­to­va­li­šta. Za­to nji­ho­vi sa­vjet­ni­ci dos­lov­ce vo­lon­ti­ra­ju. - I da­lje vo­lon­ter­ski če­ti­ri sa­ta na dan di­je­li­mo sa­vje­te - ka­že Bi­ljar­ski iz Spli­ta. U Pu­li ta­ko­đer vo­lon­ter­ski di­je­le sa­vje­te od 10 do 12 sa­ti i po­t­vr­đu­ju ka­otič­no sta­nje. Du­nja Mak iz osječ­kog sa­vje­to­va­li­šta po­t­vr­đu­je da ne ra­di ni nji­hov te­le­fon za sa­vje­to­va­li­šte od po­čet­ka go­di­ne, ali oni ipak vo­lon­ti­ra­ju pu­no rad­no vri­je­me kao i do sad te se jav­lja­ju na te­le­fo­ne udru­ge če­ka­ju­ći vi­jest o na­tje­ča­ju za fi­nan­ci­ra­nje nji­ho­va ra­da. Od Mi­nis­tar­stva gos­po­dar­stva ni­smo do­bi­li od­go­vor za­što se kas­ni s na­tje­ča­jem i do­dje­lom nov­ca sa­vje­to­va­li­šti­ma. U me­đu­vre­me­nu je pred ga­še­njem, ne sa­mo sa­vje­to­va­li­šte, ne­go po­tro­šač­ka udru­ga ko­ju su os­no­va­li pi­oni­ri ci­vil­ne za­šti­te po­tro­ša­ča Ili­ja Rk­man i Jadranka Ko­la­re­vić, sad već u mi­ro­vi­ni.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.