DZ-ovac ZBOG ATVORIO MOST

24sata - - NEWS -

mos­tu i su­prot­nom tra­ku te za­pa­li­lo ba­klje. Sve je ovje­ko­vje­če­no i vi­de­os­nim­kom. Ova­kav is­pra­ćaj u brač­nu lu­ku ne­kim Du­brov­ča­ni­ma ipak ni­je naj­bo­lje “sjeo”. - To ka­ko se po­na­ša­ju lo­kal­ni HDZ-ov­ci je ne­vje­ro­jat­no. Pro­zi­va­li su An­dru Vla­hu­ši­ća za broj­ne lo­še po­te­ze, obe­ća­va­li su pro­mje­ne, a sad se ni oni ne po­na­ša­ju ni­šta bo­lje. Ovo je ta­ko ba­ha­to, mis­le da sve mo­gu. A na kra­ju kra­je­va, eto, oči­to i mo­gu re­kao nam je lju­ti­ti či­ta­telj. Ka­ko saz­na­je­mo, na vjen­ča­nju mla­dog Mil­ko­vi­ća (32) i nje­go­ve oda­bra­ni­ce Ma­ri­je bi­la je sva kre­ma du­bro­vač­kog HDZ-a. Me­đu nji­ma i Ma­to Fran­ko­vić, čel­nik grad­skog ogran­ka, a ujed­no i gra­do­na­čel­nik Du­brov­ni­ka. Upi­ta­li smo ga, s po­zi­ci­ja obje funk­ci­je ko­je ob­na­ša, za komentar na ovak­vo po­na­ša­nje nje­go­va ko­le­ge te bi li pa­lje­nje ba­klji na jav­no­me mjes­tu i za­us­tav­lja­nje pro­me­ta bez sank­ci­ja bi­lo do­pu­šte­no i ne­ko­me dru­go­me. ces­ta ili jav­nih po­vr­ši­na ko­ji­ma uprav­lja Grad Du­brov­nik bez ob­zi­ra na to o ko­me se ra­di­lo re­kao nam je Fran­ko­vić. Na naš upit zna­či li to da ne vi­di ni­šta spor­no u to­me, po­seb­no jer je ri­ječ o čla­nu stran­ke na funk­ci­ji, po­no­vio nam je da ni­je bio ta­mo, ne­go sa­mo na ve­če­ri, te da sto­ga ne mo­že ko­men­ti­ra­ti ne­što što ni­je vi­dio. - Iz od­go­vo­ra koji sam vam pret­hod­no dao mis­lim da je sa­svim ra­zvi­dan moj stav i mis­lim da je sa­svim ja­san - re­kao nam je. Iz PU du­bro­vač­ko-ne­re­tvan­ske su nam rek­li ka­ko ovog vi­ken­da ni­su do­bi­li ni­kak­vu do­ja­vu o pa­lje­nju ba­klji na jav­no­me mjes­tu. - PU du­bro­vač­ko-ne­re­tvan­ska ni­je za­pri­mi­la do­ja­vu ni­ti ras­po­la­že saz­na­nji­ma da su se u po­s­ljed­nje vri­je­me na Mos­tu ‘Dr. Fra­nje Tuđ­ma­na’ pa­li­le ba­klje. Pa­lje­nje ba­klji, od­nos­no pi­ro­teh­nič­kih sred­sta­va na jav­no­me mjes­tu re­gu­li­ra­no je Za­ko­nom o eks­plo­ziv­nim tva­ri­ma te pro­izvod­nji i pro­me­tu oruž­ja, ko­jim je u čl. 90. za pa­lje­nje pi­ro­teh­nič­kih sred­sta­va na jav­no­me mjes­tu pro­pi­sa­na nov­ča­na kaz­na u iz­no­su od 5000 do 15.000 kn - is­tak­nu­li su nam. Do za­klju­če­nja ovo­ga bro­ja ni­smo us­pje­li do­ći do Mil­ko­vi­ća.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.