MOJ SIN SAD TRI GO­DI­NE MO­RA ČE­KA­TI REHABILITACIJU

KUJUNDŽIĆEVE LISTE ČEKANJA Teško bo­les­ni De­ni Za­hi­ro­vić (20) do­sad je sva­ke go­di­ne tri tjed­na išao na opo­ra­vak u to­pli­ce. Sad mo­ra če­ka­ti 36 mje­se­ci. De­ni ima te­tra­ple­gi­ju i ne­po­kre­tan je, zbog če­ga mu stra­da­va­ju bu­bre­zi i plu­ća

24sata - - PANORAMA -

Zgro­že­na sam. Dje­ca nam vi­še u te­ku­ćoj go­di­ni ne­će mo­ći na tro­tjed­nu rehabilitaciju ko­ja im to­li­ko zna­či i po­ma­že kod nji­ho­vih di­jag­no­za. Is­pri­ča­la nam je to ogor­če­na ma­ma Ta­tja­na Za­hi­ro­vić iz Zagreba. Nje­zin sin De­ni (20) u ko­li­ci­ma je jer ima te­tra­ple­gi­ju (pot­pu­na odu­ze­tost ci­je­log ti­je­la) i dru­ge broj­ne di­jag­no­ze. Po­sve je ovi­san o tu­đoj po­mo­ći. - Sta­ci­onar­na re­ha­bi­li­ta­ci­ja u tra­ja­nju od tri tjed­na, na ko­ju ide sva­ke go­di­ne, neo­pi­si­vo mno­go zna­či za nje­go­vo teško sta­nje. Ne­dav­no sam os­ta­la u šo­ku jer u ne­kim us­ta­no­va­ma, po no­vom, ter­min za rehabilitaciju da­ju tek unu­tar tri go­di­ne - ka­že Ta­tja­na. Objaš­nja­va da je do­sad uvijek, na­kon što bi za­tra­ži­la ter­min, mjes­to za De­ni­ja u re­ha­bi­li­ta­cij­skoj us­ta­no­vi do­bi­la unu­tar ne­ko­li­ko mje­se­ci. Ta­ko je bi­lo i proš­le go­di­ne kad je De­ni, pet mje­se­ci na­kon tra­že­nja, do­bio ter­min u crik­ve­nič­koj Tha­la­ssot­he­ra­pi­ji, no Ta­tja­na se tad ipak od­lu­či­la za Kra­pin­ske to­pli­ce, ko­je su bli­že Za­gre­bu. - I ove go­di­ne smo se naj­pri­je obra­ti­li Tha­la­ssot­he­ra­pi­ji, no pi­sme­no su nam od­go­vo­ri­li da će ter­min za li­je­če­nje do­bi­ti unu­tar 36 mje­se­ci. Os­ta­la sam za­te­če­na i obra­ti­la im se da pro­vje­rim je li ne­ka po­gre­ška u pi­ta­nju. Na­ža­lost, ni­je. Kre­nu­la sam tra­ži­ti da­lje. Kra­pin­ske to­pli­ce sad pri­ma­ju ter­mi­ne za 2020. pre­pri­ča­va De­ni­je­va ma­ma. Pi­ta se što se to pro­mi­je­ni­lo u sa­mo ne­ko­li­ko mje­se­ci i ka­ko su se odjed­nom liste čekanja to­li­ko po­ve­ća­le. Bo­ji se da je no­vo­nas­ta­la si­tu­aci­ja po­s­lje­di­ca re­zo­va i ušte­da baš na oso­ba­ma s inva­li­di­te­tom i dje­ci s po­seb­nim po­tre­ba­ma, a to sma­tra ža­los­nim i ne­do­pus­ti­vim. De­ni se pri­je ne­ko­li­ko da­na vra­tio s krat­ko­traj­ne hos­pi­ta­li­za­ci­je na KBC-u Re­bro gdje je do­bi­vao po­seb­ne li­je­ko­ve za kos­ti ko­je su mu u iz­u­zet­no lo­šem sta­nju. Spe­ci­ja­lis­ti na Re­bru, ka­že Ta­tja­na, da­ju zbog lo­ših na­la­za pre­po­ru­ku da De­ni i dva pu­ta go­diš­nje ide na sta­ci­onar­nu rehabilitaciju. Ta­ko ne­što za De­ni­ja i nje­go­vu ma­mu je uto­pi­ja, a sad će, ka­ko stva­ri sto­je, ostati i bez tog jed­nog pu­ta o ko­je­mu De­ni­je­vo zdrav­lje um­no­go­me ovi­si. Ka­ko ka­že Ta­tja­na, kod ne­po­kret­nih oso­ba s inva­li­di­te­tom, oso­bi­to s ce­re­bral­nom pa­ra­li­zom, sta­nje se bez re­ha­bi­li­ta­ci­je znat­no po­gor­ša­va jer do­la­zi do kon­trak­tu­ra i či­ta­vo ti­je­lo se “fr­če”. Zbog to­ga stra­da­va­ju unu­tar­nji or­ga­ni. De­ni­ju su sad na Re­bru ot­kri­li da su mu bu­bre­zi u ne­pra­vil­nom po­lo­ža­ju.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.