‘REZANJE TRO­ŠKO­VA OZBILJNO UGROŽAVA ZDRAV­LJE INVALIDA’

24sata - - PANORAMA -

Od sko­li­oze mo­gu stra­da­ti i plu­ća. Re­ha­bi­li­ta­ci­ja i te­ra­pi­je slu­že da ubla­že tak­ve di­jag­no­ze te sma­nje mo­guć­nost za raz­na ošte­će­nja ko­ja pri­je­te naj­te­žim inva­li­di­ma. čekanja još ostati i bez pra­va na sta­ci­onar­nu rehabilitaciju ko­je smo uvijek do sa­da os­tva­ri­va­li – pri­ča ma­ma Ta­tja­na. Pred­sjed­ni­ca za­gre­bač­ke Udru­ge Sje­na, Sa­bi­na Lon­čar, ka­že da je raz­log ovom ne­do­pus­ti­vom sta­nju sa sve ve­ćim lis­ta­ma čekanja to što HZZO go­di­na­ma po­ma­lo sma­nju­je broj kre­ve­ta za sta­ci­onar­nu rehabilitaciju. Kre­ve­ti, na­ime, fi­zič­ki pos­to­je u us­ta­no­va­ma, ali sto­je ne­isko­ri­šte­ni jer HZZO plaća za njih sve ma­nje. - Ne znam je­su li oni svjes­ni to­ga da su već odav­no preš­li sve gra­ni­ce pri­hvat­lji­vog te da s ovak­vom po­li­ti­kom ozbiljno do­vo­de u pi­ta­nje zdrav­lje i funk­ci­onal­nost oso­ba s inva­li­di­te­tom. Rok od tri go­di­ne ni­ka­ko ne mo­že za­do­vo­lji­ti po­tre­be odr­ža­va­nja zdrav­s­tve­nog sta­nja oso­be s inva­li­di­te­tom. To teško mo­že za­do­vo­lji­ti i jed­no­go­diš­nja ha­bi­li­ta­ci­ja. Ovim nji­ho­vim pos­tup­ci­ma cilj je os­tva­ri­ti ušte­de u pro­ra­ču­nu, a pra­va je is­ti­na da na ta­kav na­čin stva­ra­ju dodatne tro­ško­ve u zdrav­s­tvu – ka­že Sa­bi­na Lon­čar do­da­ju­ći da dr­ža­va mo­ra osi­gu­ra­ti pra­vo­dob­nu i kva­li­tet­nu ha­bi­li­ta­ci­ju sva­koj oso­bi s inva­li­di­te­tom. Mje­re šted­nje u tak­vim si­tu­aci­ja­ma, is­ti­če, do­vo­de do pro­dub­lji­va­nja inva­li­di­te­ta te dalj­njeg ošte­će­nja zdrav­lja i funk­ci­onal­nos­ti. Udru­ga Sje­na već je pra­vo­bra­ni­te­lji­ci za oso­be s inva­li­di­te­tom pos­la­la na rje­ša­va­nje ovaj go­le­mi pro­blem. Kad do­bi­ju nje­zi­no iz­vješ­će, od­lu­čit će o dalj­njim ko­ra­ci­ma bor­be protiv ove ne­prav­de. Iz crik­ve­nič­ke Tha­la­sot­he­ra­pi­je do­bi­li smo neo­dre­đen od­go­vor koji ka­že da lis­ta čekanja ovi­si o ka­rak­te­ris­ti­ka­ma re­ha­bi­li­ta­ci­je, od­nos­no o di­jag­no­zi. Broj ras­po­lo­ži­vih bol­nič­kih kre­ve­ta, koji je fik­s­no ugo­vo­ren s HZZO-om, te broj pris­ti­glih rje­še­nja za sta­ci­onar­no li­je­če­nje, utje­ču na lis­tu čekanja, tu­ma­če u Crik­ve­ni­ci. - Liste čekanja dos­tup­ne su on-li­ne, a pro­ces na­ru­či­va­nja pod­lo­žan je čes­tim kon­tro­la­ma HZZO-a ka­ko bi se osi­gu­ra­la sva pra­va ko­ja osi­gu­ra­nik HZZO-a ima – ka­žu u Tha­la­ssot­he­ra­pi­ji. Što se una­trag ne­ko­li­ko mje­se­ci do­go­di­lo s lis­ta­ma čekanja u svim re­ha­bi­li­ta­cij­skim us­ta­no­va­ma i za­što su se po­ve­ća­le, upi­ta­li smo i Mi­nis­tar­stvo zdrav­s­tva, no ni na­kon de­set da­na čekanja od­go­vor i objaš­nje­nje ni­smo do­bi­li.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.