Sa­me­lji­te lan pri­je upo­ra­be

ZA ZDRAV­LJE Do­da­va­nje la­na ju­tar­njem obro­ku po­ma­že u sni­ža­va­nju ko­les­te­ro­la

24sata - - VRT -

Sje­men­ke la­na (Li­num usi­ta­ti­ssi­mum) bo­ga­te su ome­ga-3 ne­za­si­će­nim mas­nim ki­se­li­na­ma ko­je šti­te od problema sa sr­cem i cir­ku­la­ci­jom te dje­lu­ju pro­tu­upal­no. No da bi ih ti­je­lo mo­glo is­ko­ris­ti­ti sje­men­ke mo­ra­ju bi­ti svje­že mlje­ve­ne (npr., u mlin­cu za ka­vu) jer već de­set mi­nu­ta na­kon mlje­ve­nja nji­ho­va hra­nji­vost opa­da. Kao bla­gi lak­sa­tiv dje­lo­tvor­ne su i či­ta­ve i mlje­ve­ne sje­men­ke, no bo­les­ni­ci s osjet­lji­vom sluz­ni­com že­lu­ca te­že pod­no­se mlje­ve­no sje­me. Sje­men­ke ima­ju slu­zi ko­je vla­že te omek­ša­va­ju sti­jen­ke i sluz­ni­cu cri­je­va ubla­ža­va­ju­ći na­dra­že­ni pro­bav­ni trakt i bo­lo­ve u cri­je­vi­ma. Dje­lo­va­nje se po­či­nje osje­ća­ti na­kon ne­ko­li­ko da­na. Sma­tra se da fi­to­es­tro­ge­ni koji se na­la­ze u sje­men­ka­ma ima­ju bla­go­tvor­ni uči­nak na ne­ke obli­ke ra­ka doj­ke i de­be­log cri­je­va. Is­tra­ži­va­nja upu­ću­ju na to da bi lan mo­gao bi­ti ko­ris­tan u li­je­če­nju po­re­me­ća­ja ra­da bu­bre­ga,sma­nji­va­nju ko­les­te­ro­la, li­je­če­nju ate­ro­s­kle­ro­ze i lak­ših problema u me­no­pa­uzi. La­ne­no ulje ra­bi se kao oblog kod ek­ce­ma, pso­ri­ja­ze i kož­nih osi­pa. Zbog ome­ga-3 mas­nih ki­se­li­na ko­ris­no je i kao do­da­tak pre­hra­ni, oso­bi­to za ve­ge­ta­ri­jan­ce. Lan se si­je u pro­lje­će, u dobro dre­ni­ra­no tlo na sun­ča­nu mjes­tu, a u kas­no lje­to kad sje­me do­zo­ri, lan se ču­pa i omla­ti. Sje­men­ke se po­tom su­še na sje­no­vi­tu mjes­tu i ču­va­ju u plat­ne­nim vre­ći­ca­ma. Pri­prav­ci od la­na ni­su pre­po­ruč­lji­vi obo­lje­li­ma od ra­ka pros­ta­te. Ne kom­bi­ni­raj­te lan s dru­gim lak­sa­ti­vi­ma i pre­pa­ra­ti­ma za omek­ša­va­nje sto­li­ce. Ne upo­treb­lja­vaj­te lan ti­je­kom trud­no­će i do­je­nja. Protiv za­tvo­ra, kaš­lja gr­lo­bo­lje i upa­le sluz­ni­ce že­lu­ca pri­pre­mi­te čaj od la­na. Sta­vi­te 15-20 g sje­me­na la­na u li­tru hlad­ne vo­de. Os­ta­vi­te da se na­ma­če ti­je­kom no­ći pa uju­tro pro­ci­je­di­te. Pij­te ša­li­cu uju­tro pri­je je­la, a za­tim če­ti­ri, pet ša­li­ca ti­je­kom da­na, ali ne u vri­je­me obro­ka. Kod upa­le sluz­ni­ce us­ta i des­ni te upa­le gr­la i ždri­je­la te pro­muk­los­ti upo­treb­lja­vaj­te za grg­lja­nje i is­pi­ra­nje us­ta.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.