Otac m je bio na­sil i al­ko­ho­lič

24sata - - SHOW -

Za­grep­čan­ka Tia Ma­mić (33), ko­ja se proš­le go­di­ne uda­la za sport­skog me­na­dže­ra Ma­ri­ja Ma­mi­ća, pro­go­vo­ri­la je o te­škom dje­tinj­stvu i ži­vo­tu bez ro­di­te­lja. Pok­ćer­ka eko­no­mis­ta Lju­be Jur­či­ća (63), ko­ja se tre­nu­tač­no ba­vi mar­ke­tin­gom, ka­že da joj je teško go­vo­ri­ti o sebi, a opi­sa­la se is­kre­nom i iz­rav­nom oso­bom ko­ja je do­bar pri­ja­telj i odan part­ner. Na­kon što se pred ma­ti­ča­rem zak­le­la na vječ­nu lju­bav si­nu Zdrav­ka Ma­mi­ća, na li­ce joj se vra­tio osmi­jeh. - Naj­važ­ni­je mi je zna­ti da imam part­ne­ra koji je uz me­ne te mi je ujed­no i naj­bo­lji pri­ja­telj - rek­la je Tia u ispovijesti za Story. O bi­olo­škom ocu ni­kad ni­je jav­no go­vo­ri­la. Bio je al­ko­ho­li­čar i na­sil­nik, tvr­di gos­po­đa Ma­mić. Upra­vo za­to ni­kad ni­je po­pi­la kap al­ko­ho­la ni­ti pro­ba­la ikak­vo opoj­no sred­stvo. - Vi­dje­la sam ka­ko al­ko­hol dje­lu­je na čo­vje­ka, pa mi ni u iz­las­ci­ma ni­je pa­lo na pa­met da se pre­tva­ram u ne­što što ni­sam. Ne vi­dim ni­šta dobro u to­me - rek­la je Tia. S ob­zi­rom na te­ške ži­vot­ne okol­nos­ti, ni­kad ni­je do­pus­ti­la da pos­ta­ne ne­ga­tiv­na oso­ba. Iz sve­ga je iz­aš­la kao bo­rac koji ne tr­pi ži­vot­nu ne­prav­du. - Mno­go svo­jih oso­bi­na ne bih ot­kri­la da si­tu­aci­ja ni­je bi­la tak­va. Kad do­la­ziš iz do­ma u ko­je­mu bo­lest odu­zi­ma ži­vot naj­bli­žim čla­no­vi­ma obi­te­lji, u ko­je­mu otac bi­ra al­ko­hol pri­je dje­te­ta, odras­taš na uli­ci te vi­diš pra­vo zlo i dobro, poč­neš gle­da­ti na

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.