AO RO­NAL­DO

REKORDER Ro­nal­do je s dva go­la vo­dio Ma­dri­đa­ne do ve­li­ke po­bje­de. Ukup­no je za­bio 101 gol za ‘ga­lac­ti­co­se’ u Li­gi pr­va­ka...

24sata - - SPORT -

Na­mjes­tio je lop­tu na bi­je­lu toč­ku, sku­pio je dla­no­ve, po­gle­dao u ne­bo te opa­lio svom sna­gom. Se­ma­for je po­ka­zao 1-1, a Ro­nal­do je u tom tre­nut­ku pos­tao pr­vi igrač koji je za­bio 100 go­lo­va u Li­gi pr­va­ka u dre­su jed­nog klu­ba. Kas­ni­je je tu broj­ku us­pio ‘po­deb­lja­ti’ još jed­nim go­lom... A si­tu­aci­ja do tog tre­nut­ka ni­je iz­gle­da­la ni­ma­lo obe­ća­va­ju­će za ‘kra­lje­ve’. PSG se us­pio odu­pri­je­ti po­čet­nom pri­ti­sku Ma­dri­đa­na te je po­veo go­lom Adri­ena Ra­bi­ota u 33. mi­nu­ti. Naš Luka Mo­drić ni­je dobro is­pra­tio jed­nu kon­tru Pa­ri­ža­na, Ra­bi­ot mu je ‘zbri­sao’ te je is­ko­ris­tio si­tu­aci­ju je­dan na je­dan s Keylo­rom Na­va­som za ve­li­ko slav­lje na klu­pi PSG-a. U tim tre­nu­ci­ma Re­al je bio u nok­da­unu, ali jed­na neo­prez­nost Gi­ova­ni­ja Lo Cel­sa u 45. mi­nu­ti vra­ti­la ih je u utak­mi­cu... U dru­gi dio bo­lje su uš­li Pa­ri­ža­ni, pro­pus­ti­li su ne­ke ve­li­ke pri­li­ke, a Re­al je to znao kaz­ni­ti. Pr­vo je u 84. mi­nu­ti Cris­ti­ano Ro­nal­do svo­jim 101. go­lom u Li­gi pr­va­ka u dre­su Re­ala okre­nuo vod­stvo PSG-a, a on­da je i Bra­zi­lac Mar­ce­lo za­bio za erup­ci­ju odu­šev­lje­nja na San­ti­ago Ber­na­be­uu. Por­tu­ga­lac je s dva go­la u ovoj utak­mi­ci do­šao do ne­vje­ro­jat­nih 429 go­lo­va u 423 dvo­bo­ja u dre­su Re­ala, a ovo mu je sed­ma uzas­top­na se­zo­na u ko­joj u Li­gi pr­va­ka pos­ti­že ba­rem de­set go­lo­va... Naš Luka Mo­drić odi­grao je svih 90 mi­nu­ta, dok je Ma­teo Ko­va­čić su­sret od­gle­dao s klu­pe za pri­ču­ve. Uz­vrat­ni su­sret na ras­po­re­du je 6. ožuj­ka u Pa­ri­zu.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.