Ne­ma­mo ali imamo

DO LIP­NJA? Na­še ru­ko­me­ta­še oče­ku­ju tur­nir u Šved­skoj u trav­nju i ogle­di s Cr­nom Go­rom u kva­li­fi­ka­ci­ja­ma za SP u lip­nju. Sve to vo­dit će ak­tu­al­ni iz­bor­nik

24sata - - SPORT -

Osam­na­est da­na tra­ja­la je šut­nja Li­ne Čer­va­ra na­kon pe­tog mjes­ta na EP-u u Hr­vat­skoj. Sa­svim do­volj­no da sli­ku čo­vje­ka koji raz­miš­lja o od­la­sku iz ru­ko­me­ta uop­će za­mi­je­ni ona o vi­tal­nom 67-go­diš­nja­ku koji je spre­man ići da­lje. Na­kon što se dobro od­mo­rio, uga­sio te­le­fo­ne i mak­nuo se od sve­ga, Li­no je ju­čer iz­a­šao pred uprav­ni od­bor HRS-a i pod­nio iz­vješ­će o uči­nje­nom na Eu­rop­skom pr­vens­tvu. Kad je za­vr­šio iz­la­ga­nje, čel­ni­ci hr­vat­skog ru­ko­me­ta su se kon­zul­ti­ra­li, raz­mis­li­li i od­lu­či­li - nas­ta­vi­ti po sta­rom. - Uprav­ni od­bor je u ci­je­los­ti pri­hva­tio iz­vješ­će iz­bor­ni­ka Čer­va­ra te do­nio od­lu­ku da se zbog krat­kog ro­ka do pr­vih re­pre­zen­ta­tiv­nih ak­ci­ja, od­la­ska u Šved­sku već 2. trav­nja i kva­li­fi­ka­ci­ja za SP protiv Cr­ne Go­re u lip­nju, pro­du­lju­je su­rad­nja s gos­po­di­nom Čer­va­rom i na­kon is­te­ka ugo­vo­ra - re­kao je pred­sjed­nik sa­ve­za To­mis­lav Gra­ho­vac. Čer­va­rov ak­tu­al­ni ugo­vor tra­je do 31. ožuj­ka, a ovim ugo­vo­rom pro­du­ljio ga je... Ha, re­ci­mo - do dalj­njeg. - Gos­po­din Čer­var bit će iz­bor­nik sve do opo­zi­va su­rad­nje - re­kao je Gra­ho­vac. Ni sam iz­bor­nik ni­je bio od ve­li­kih ri­je­či, da­le­ko je to bi­lo od ener­gič­nos­ti ko­ja ga je čes­to kra­si­la u jav­nim is­tu­pi­ma. - Na­kon što sam pod­nio iz­vješ­će, spre­man sam kao iz­bor­nik vo­di­ti hrvatsku ru­ko­met­nu re­pre­zen­ta­ci­ju u slje­de­ćim ak­ci­ja­ma i nas­ta­vi­ti za­po­če­ti rad - re­kao je Li­no. Si­tu­aci­ja je, shva­ti­li ste već, pri­lič­no ka­otič­na. U slje­de­će dvi­je ak­ci­je imat će­mo iz­bor­ni­ka bez ugo­vo­ra, što je sa­mo po sebi neo­bič­no, a još bi neo­bič­ni­ji mo­gao bi­ti ras­plet ove pri­če na­kon tih li­panj­skih ogle­da s Cr­nom Go­rom. Dak­le, što će se do­go­di­ti ako Hr­vat­ska dobro odra­di tur­nir u Šved­skoj i sre­di Cr­no­gor­ce? Li­no će do­bi­ti no­vi ugo­vor? Ako je ta­ko, is­pa­da kao da je je­dan tre­ner ovak­vo­ga ka­li­bra, s pu­nom vre­ćom tro­fe­ja ti­je­kom us­pješ­ne ka­ri­je­re, na ne­kak­vom po­kus­nom ro­ku. Kao, do­ka­ži se pa će­mo te os­ta­vi­ti na klu­pi. Ili će Čer­var u lip­nju oti­ći bez ob­zi­ra na sve, čak i ako os­tva­ri sve ciljeve? To, opet, slo­žit će­te se, ne bi ima­lo pre­vi­še smis­la. Na­jav­lji­vao je ovih da­na Zo­ran Go­bac da će sa­vez ras­pi­sa­ti i na­tje­čaj, nu­de­ći svi­ma za­in­te­re­si­ra­ni­ma da se pri­ja­ve i uđu u kon­ku­ren­ci­ju. Po­nu­dio je to i Čer­va­ru, u tom tre­nut­ku tvr­de­ći da ne zna ka­ko Li­no raz­miš­lja, že­li li ostati... Ne­ko­li­ko da­na pos­li­je evo nas­tav­ka su­rad­nje s Li­nom, ni­šta od na­tje­ča­ja, a na kra­ju pri­če imamo iz­bor­ni­ka ko­jeg za­pra­vo ne­ma­mo. U sva­kom slu­ča­ju, bi­lo ova­ko ili ona­ko, Li­no os­ta­je s na­ma. I ta­ko sve do opo­zi­va...

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.