DEČ­KI­MA SMO DUŽNI ČESTITATI NA SVEMU ŠTU SU POS­TI­GLI

24sata - - NEWS - Sr­ca­na

Po­ru­ka svim va­ma plju­va­či­ma: Sra­mi­te se, čim smo bi­li po­ka­za­li sla­bos­ti na te­re­nu, vi ste od­mah plju­va­li. Za­to će deč­ki igra­ti fi­na­le u Mo­sk­vi, dok će­te vi, jad­ni­ci, opet cu­cla­ti pi­ve na tro­sje­du i pri­go­va­ra­ti .... Sra­mi­te se još jednom. A Va­tre­ni, bra­vo! Tre­ba­li bi po­dr­ža­ti deč­ke i čestitati im na ve­li­kom us­pje­hu ko­ji su pos­ti­gli za Hrvatsku

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.