FRAN­CU­ZI­MA ĆE­MO VRA­TI­TI ZA SVE ONO IZ 1998. GO­DI­NE

VELIČANSTVENA PO­BJE­DA Ći­ro Bla­že­vić ka­že kako je po­go­dio re­zul­tat utak­mi­ce Hr­vat­ske i En­gle­ske, ali da je­di­no ni­je znao da će­mo po­nov­no ići u je **** pro­du­žet­ke

24sata - - NEWS -

Prog­no­za mi je bi­la toč­na. Re­kao sam da će­mo po­bi­je­di­ti 2-1. Sa­mo ni­sam znao da će­mo ići u je*ene pro­du­žet­ke. Re­kao nam je to le­gen­dar­ni tre­ner Ći­ro Bla­že­vić od­mah na­kon po­bje­de ko­ja je ovoj ge­ne­ra­ci­ji Va­tre­nih osi­gu­ra­la još ve­ći us­pjeh od onog Ći­ri­nih si­no­va iz 1998. u Fran­cu­skoj. - Ovo je ne­što ve­li­čans­tve­no, naj­ve­će što smo mo­gli na­pra­vi­ti. Kad smo pri­mi­li gol, znao sam da je to do­bro i da će­mo se di­ći. Ni­sam sum­njao u Da­li­ća i momčad. Evo, tu sam u gra­du, lju­be me i gr­le na­vi­ja­či, ne da­ju mi mi­ra, a kako da i da­ju kad je ovo ne­što ve­li­čans­tve­no - ka­zao je Ći­ro. Na­rav­no da se pri­sje­tio le­gen­dar­nog us­pje­ha u Fran­cu­skoj. - Sad nas u fi­na­lu Svjet­skog pr­vens­tva če­ka moj uče­nik Des­ca­ham­ps. Bit će ja­ko za*eba­no. Ali osve­tit će Dalić ta­tu Ći­ru i vra­tit će im za ono 1998. go­di­ne - ka­zao je Bla­že­vić. Utak­mi­cu pro­tiv En­gle­za pra­tio je na ru­bu ži­va­ca. - Bi­lo je to­li­ko na­pe­to da sam pio ta­ble­tu za smi­re­nje. Ali ni­sam sum­njao da će­mo ri­je­ši­ti En­gle­ze za­klju­čio je Ći­ro na­kon po­bje­de u Mo­sk­vi.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.