LI­NE MEDUZE RU SE OCTOM

MORSKE ‘BEŠTIJE’ Bod­lje od je­ža va­di­te iglom ili pin­ce­tom dok je ko­ža vlaž­na i me­ka, a žar­ni­ce od meduze is­tr­ljaj­te - pi­je­skom...

24sata - - ŽIVOT -

Igre u pli­ća­ku, u mo­ru ili na sti­je­na­ma čes­to mo­gu za­vr­ši­ti ubo­di­ma je­ža ili opek­li­na­ma od me­du­za i vla­su­lja. Ne­oprez­ni ku­pa­či mor­skog je­žin­ca čes­to na­ga­ze u pli­ća­ku, pri če­mu nje­go­ve bod­lje mo­gu pro­dri­je­ti du­bo­ko u tkivo, gdje mo­gu za­os­ta­ti i uz­ro­ko­va­ti do­dat­ne kom­pli­ka­ci­je, po­put gno­je­nja i stal­ne bo­li. U ra­ni se obič­no vi­de po­lom­lje­ni dje­li­ći bod­lji, a na mjes­tu ubo­da cr­ve­ni­lo i otek­li­na. Ako ste spret­ni, dok je ko­ža još vlaž­na i me­ka, ste­ril­nom iglom ili pin­ce­tom iz­va­di­te bod­lje. Igli­ce ko­je se ne mo­gu iz­va­di­ti mo­gu se na­ma­za­ti tzv. cr­nom mas­ti, od­nos­no mas­ti amo­ni­je­va sul­fo­gi­ro­da­la­ta, ko­ja će ubr­za­ti iz­la­zak bod­lji iz ko­že. Na­kon što se igli­ce iz­va­de, po­dru­čje tre­ba de­zin­fi­ci­ra­ti ili sta­vi­ti an­ti­bi­ot­sku mast. Po­tom mjes­to ubo­da za­šti­ti­te ste­ril­nom ga­zom ili flas­te­rom. Ve­ći­na pre­os­ta­lih igli­ca će sa­ma iz­a­ći, ali ako se to ne do­go­di, a po­dru­čje ubo­da se za­cr­ve­ni i bo­li, tre­ba po­tra­ži­ti po­moć i ki­rur­ški od­stra­ni­ti bod­lje. “Do­dir” meduze pak bo­li po­put vru­ćeg me­ta­la, a do­dir vla­su­lje iz­a­zi­va oš­tru bol. Ubr­zo se jav­lja aler­gij­ska re­ak­ci­ja ko­ja mo­že uklju­či­va­ti cr­ve­ni­lo, osip, otek­li­ne i mje­hu­ri­će, a sve to obič­no tra­je i po ne­ko­li­ko da­na. Ve­ći­na ubo­da do­ga­đa se slu­čaj­no, ti­je­kom

pli­va­nja, a na­kon pr­vih simp­to­ma mo­gu se ra­zvi­ti i se­kun­dar­ne in­fek­ci­je - svr­bež, kras­te i pro­mje­na bo­je ko­že. Mje­hu­re ne tre­ba bu­ši­ti, a na­kon što se po­vu­ku os­tat će oži­ljak ko­ji mo­že bi­ti vid­ljiv i go­di­na­ma. Ope­če­ni dio ti­je­la što pri­je tre­ba is­pra­ti mor­skom vo­dom ili vin­skim octom, ko­ji blo­ki­ra­ju ne­ak­ti­vi­ra­ne žar­ni­ke, a ni­ka­ko ne vo­dom jer se po­ja­ča­va osjet bo­la. Uz ocat je do­bar i li­mun, a ako ne­ma­te ni­šta od to­ga pri ru­ci, pos­lu­žit će i urin. - Mo­že­te si po­mo­ći i ta­ko da ope­če­ni dio što pri­je is­tr­lja­te pi­je­skom, kako bi se žar­ni­ce po­ski­da­le s ti­je­la i sma­nji­lo ot­pu­šta­nje otro­va - go­vo­ri nam dr. Ivi­ca Cvet­ko­vić, spe­ci­ja­list obi­telj­ske me­di­ci­ne. Opek­li­na od meduze ma­nje bo­li ako se mjes­to ohla­di. Ako je opek­li­nom za­hva­ćen dio ko­že ve­ći od po­vr­ši­ne dla­na, bi­lo bi do­bro po­tra­ži­ti po­moć li­ječ­ni­ka, baš kao i kad osje­ti­te vr­to­gla­vi­cu ili po­tre­bu za po­vra­ća­njem. I opek­li­ne na po­dru­čju oči­ju, li­ca, us­ta ili ge­ni­ta­li­ja zah­ti­je­va­ju hit­nu me­di­cin­sku po­moć. Ako ste doš­li u su­sret s otrov­nim ri­ba­ma, po­put ri­be pa­uka, znaj­te da je bol na­kon ubo­da nje­go­vim otrov­nim bod­lja­ma žes­tok, pul­si­ra­ju­ći, ši­ri se od mjes­ta ubo­da, ko­je ote­če i mi­je­nja bo­ju, ide od sa­svim bi­je­le pre­ko cr­ve­ne do tam­no­mo­dre, a mo­gu se po­ja­vi­ti i mje­hu­ri­ći. Ra­nu tre­ba is­pra­ti, a os­tat­ke otrov­nih bod­lji od­mah iz­va­di­ti. Kako je otrov ter­mo­la­bi­lan, od­nos­no osjet­ljiv na po­vi­še­nu tem­pe­ra­tu­ru, ubo­de­ni dio ti­je­la tre­ba uro­ni­ti u vru­ću vo­du ko­li­ko mo­že­te iz­dr­ža­ti, a da se ne ope­če­te, na­rav­no, i što pri­je se ja­vi­ti li­ječ­ni­ku. Kod te­žih slu­ča­je­va ubo­da mo­gu se po­ja­vi­ti vr­to­gla­vi­ca, ne­s­vjes­ti­ca i zno­je­nje te pro­ble­mi s di­sa­njem i ra­dom sr­ca.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.