‘Muž ra­di su­ve­ni­re od ka­me­na, a ja od odje­će i tor­bi’

LJUBAV I PO­SAO Brač­nom pa­ru Kla­ić ljubav je iz­ra­da su­ve­ni­ra, a že­lja im je bi­la da ve­ći­na stva­ri ko­je iz­ra­de ima i upo­rab­nu vri­jed­nost KIM ALATIMA ZA OBRADU KA­ME­NA, ISPRIČAMO IM PRI­ČU O NASTANKU DU­BROV­NI­KA’...

24sata - - ŽIVOT -

U sr­ce Du­brov­ni­ka, u naj­sta­ri­ji dio grad­ske jez­gre, ovo lje­to se ušu­lja­la ma­la rad­nja i pro­da­va­oni­ca su­ve­ni­ra i ka­me­nih pred­me­ta Craft & Sto­nes. Ljubav nje­nih vlas­ni­ka, Le­ne Šu­tić Kla­ić i nje­nog su­pru­ga Pe­re Kla­ića, iz­vi­re iz sva­kog autoh­to­nog pred­me­ta ko­ji su osob­no iz­ra­di­li ili oda­bra­li od lo­kal­nih umjet­ni­ka... - Od kad se Pe­ro i ja poz­na­je­mo, sa­nja­li smo is­ti san, a to je bi­lo otva­ra­nje ma­le rad­nje u ko­joj će­mo mo­ći za­jed­no stva­ra­ti i pro­da­va­ti pred­me­te ko­je sa­mi iz­ra­đu­je­mo. Že­lja nam je bi­la da ve­ći­na pred­me­ta ko­je stvo­ri­mo ima upo­rab­nu vri­jed­nost, pa je ta­ko Pe­ro iz­ra­dio ku­hinj­ske da­ske od mra­mo­ra, po­su­de za za­či­ne, mu­ža­re, bom­bo­ni­je­re, ku­ti­je za na­kit. Ja sam se kon­cen­tri­ra­la na di­zajn ma­ji­ca i tor­bi, es­pa­dri­le, na­kit... - pri­ča nam sim­pa­tič­na Le­na, te do­da­je da to ni­je ti­pič­na su­ve­nir­ni­ca, jer kod njih čes­to ku­pu­ju i do­ma­ći, za ko­je ima­ju čak i po­seb­no na­mi­je­nje­ne pro­izvo­de. Osim Le­ni­nih ori­gi­nal­nih ma­ji­ca s prin­te­vi­ma, te tor­bi in­s­pi­ri­ra­nih sta­rim raz­gled­ni­ca­ma, obi­telj­skim fo­to­gra­fi­ja­ma, po­pu­lar­nom kul­tu­rom, u po­nu­di su i ruč­no ra­đe­ne es­pa­dri­le, ta­ko­đer Le­ni­nih ru­ku dje­lo. Nje­zin su­prug, res­ta­ura­tor i ka­me­nok­le­sar s du­go­go­diš­njim is­kus­tvom ra­da u obi­telj­skoj ka­me­nok­le­sar­skoj ra­di­oni­ci u Ko­nav­li­ma, od ka­me­na pra­vi su­ve­ni­re. Po­seb­nost je to je u to­me što se sva­ki po­sje­ti­telj mo­že oku­ša­ti u kle­sa­nju, i uz Pe­ro­vu po­moć per­so­na­li­zi­ra­ti ne­ki od pred­me­ta ko­je ima­ju u po­nu­di, či­me su tu­ris­ti odu­šev­lje­ni. - U tr­go­vi­ni ima­mo i ve­li­ki kip “Po­s­ljed­nja ve­če­ra” ko­ji te­ži oko 100 ki­la, pa kad im ispričamo ka­ko se to ra­di - šo­ki­ra­ju se. Svat­ko se mo­že oku­ša­ti u kle­sa­nju. Pr­vo ih upoz­nam sa sta­ro­rim­skim alatima za obradu ka­me­na, ispričamo im pri­ču o nastanku Du­brov­ni­ka, po­put pri­če da je svat­ko tko je ula­zio u grad tre­bao do­ni­je­ti je­dan ka­men, a on­da, uz mo­ju po­moć po­ku­ša­ju sa­mi ne­što uk­le­sa­ti... Iz­ne­na­de se kad vi­de da ni­je te­ško, sa­mo je po­treb­na pre­ciz­nost i puno strp­lje­nja - pri­ča Pe­ro. U Craft & Sto­nes-u naj­vi­še se ra­de ki­po­vi - čim se za­vr­ši no­vi ki­pić Sv. Vla­ha ili Ma­ske­ron, mo­men­tal­no se pro­da­ju. A ne­ki ih že­le ku­pi­ti i ne­do­vr­še­ne.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.