Biv­ši mi­nis­tar kul­tu­re pos­tao je lak­mus pa­pir za po­li­ti­ku no­vog še­fa HDZ-a

Plen­ko­vić, na­rav­no, ne­go gla­so­ve des­ni­ce. No upra­vo na Ha­san­be­go­vi­ću mje­ri se nje­gov re­for­m­ski žar

Express - - PRVA STRANICA - Pi­še: TO­MIS­LAV KLAUŠKI

HDZ je pr­vo pro­la­zio de­tuđ­ma­ni­za­ci­ju. Ivo Sa­na­der kult jed­nog vo­đe za­mi­je­nio je svo­jim kul­tom, a čiš­će­njem nas­li­je­đa svo­jeg pret­hod­ni­ka otvo­rio pros­tor za vlas­ti­te ma­ri­fe­tlu­ke. On­da je doš­la de­sa­na­de­ri­za­ci­ja. To­mis­lav Ka­ra­mar­ko kre­nuo je u uk­la­nja­nje os­ta­ta­ka ko­rup­tiv­ne Sa­na­de­ro­ve vla­da­vi­ne, zak­li­nju­ći se da to­me vi­še ne­ma mjes­ta u nje­go­vu HDZ-u. Pa je i sam pao zbog ugo­vo­ra s pri­ja­te­ljem lo­bis­tom MOL-a. A sad nas če­ka ono što Mi­lan Ku­jun­džić, biv­ši član stran­ke i pro­pa­li pred­sjed­nič­ki kan­di­dat, na­zi­va “de­kon­ta­mi­na­ci­jom” HDZ-a. Što je vje­ro­jat­no lak­še iz­go­vo­ri­ti od “de­ka­ra­mar­ki­za­ci­je”. On je u to­me spre­man su­dje­lo­va­ti, sku­pa s An­dre­jom Plen­ko­vi­ćem. Iako još ni­je do kra­ja jas­no što bi ta “de­kon­ta­mi­na­ci­ja” toč­no tre­ba­la obu­hva­ća­ti. Za Ku­jun­dži­ća to po­dra­zu­mi­je­va od­la­zak To­mis­la­va Ka­ra­mar­ka, a za Plen­ko­vi­ća čiš­će­nje ra­di­oak­tiv­nih nas­la­ga nje­go­va man­da­ta. Me­đu­tim, to nuž­no ne obu­hva­ća is­te stva­ri. Tvr­di kon­zer­va­ti­vac Ku­jun­džić sla­vi od­la­zak svo­jeg su­par­ni­ka iz stran­ke, sku­pa s op­tuž­ba­ma za nje­go­vu ud­ba­šku po­vi­jest. Za umje­re­nog di­plo­ma­ta Plen­ko­vi­ća de­kon­ta­mi­na­ci­ja obu­hva­ća uk­la­nja­nje ra­di­kal­nih, fi­lo­us­ta­ških, ša­to­ra­ških i sto­že­ra­ških na­ku­pi­na iz Ka­ra­mar­ko­va man­da­ta. Na­ku­pi­na s ko­ji­ma bi se Ku­jun­džić pu­no lak­še po­is­to­vje­tio. Tu je, na­rav­no, i Naj­a­va pre­ma ko­joj će biv­ši mi­nis­tar kul­tu­re bi­ti uz­da­ni­ca stran­ke u pred­sto­je­ćoj kam­pa­nji ja­san je sig­nal da će i ovaj Plen­ko­vi­ćev HDZ još ne­ko vri­je­me bi­ti ‘ra­di­oak­ti­van’. mar­gi­na­li­zi­ra­nje Mi­li­ja­na Br­ki­ća, Jo­si­pe Ri­mac i dru­gih oso­ba s laž­nim di­plo­ma­ma, afe­ra­ma i kaz­ne­nim pri­ja­va­ma. Za­tim odus­ta­ja­nje od pro­je­ka­ta po­put tu­ne­la do oto­ka ili ti­su­ću eura za no­vo­ro­đe­no di­je­te. A pro­ces “de­kon­ta­mi­na­ci­je” uključuje i ras­tu­ra­nje Do­mo­ljub­ne ko­ali­ci­je s pra­va­ši­ma i hras­ta­ši­ma, li­be­ra­li­ma i pen­zi­one­ri­ma. Me­đu­tim, ta­da do­la­zi­mo do Zlat­ka Ha­san­be­go­vi­ća. Osim što je mi­nis­tar kul­tu­re bio pri­jet­nja li­be­ral­nom druš­tvu, an­ti­fa­šiz­mu i me­đu­na­rod­nom ugle­du zem­lje, on je u pr­vom re­du bio Ka­ra­mar­ko­va iz­miš­ljo­ti­na, čak i nje­gov al­ter ego, da bi u me­đu­vre­me­nu pos­tao naj­o­mi­lje­ni­ji član pred­sjed­niš­tva HDZ-a i no­vi ju­nak tvr­de stra­nač­ke des­ni­ce. Nje­go­vo mar­gi­na­li­zi­ra­nje po­sve bi se uk­la­pa­lo u Plen­ko­vi­će­vo čiš­će­nje Ka­ra­mar­ko­ve os­tav­šti­ne. Ali Ha­san­be­go­vić će ipak bi­ti vi­so­ko na iz­bor­noj lis­ti. To će bi­ti Plen­ko­vi­ćev kom­pro­mis s bi­ra­či­ma od ko­jih ži­vi, ali ipak ve­li­ki kom­pro­mis. Mo­žda i pre­ve­lik. Ha­san­be­go­vi­će­vo mi­ca­nje ne uklapa se u onu Ku­jun­dži­će­vu “de­kon­ta­mi­na­ci­ju”, jer ovaj ugled­ni li­ječ­nik s Pa­ve­li­će­va gro­ba di­je­li do­bar dio nje­go­vih po­gle­da na po­vi­jest. Ali biv­ši mi­nis­tar kul­tu­re pos­tao je naj­ve­ći uteg vla­di, sra­mo­ta za dr­ža­vu, a sad i lak­mus pa­pir za po­li­ti­ku no­vog še­fa HDZ-a. Plen­ko­vić, na­rav­no, ne tre­ba plje­sak lje­vi­ce, ne­go gla­so­ve des­ni­ce. No upra­vo na Ha­san­be­go­vi­ću mje­ri se nje­gov re­for­m­ski žar.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.