Broj 1 iz Zmi­ja­va­ca

Djed Ivan To­do­rić Ivić (1902-1988) u vri­je­me Kra­lje­vi­ne bio je na­čel­nik Zmi­ja­va­ca, bo­ga­ti uz­ga­ji­vač du­ha­na i lo­ze

Express - - PRVA STRANICA -

Ni on ni nje­go­vi na­s­ljed­ni­ci. U ne­kom smis­lu, pri­ča je na­lik na rad­nju iz Wel­le­so­va fil­ma “Gra­đa­nin Ka­ne” (“Ci­ti­zen Ka­ne”), u ko­jem ra­doz­na­li no­vi­nar tra­ga za smis­lom zad­nje ri­je­či ko­ju je Ka­ne iz­go­vo­rio - “ro­se­bud” (pu­po­ljak). Što je ti­me htio re­ći? Kak­va se tu taj­na iz mla­dos­ti, ili dje­tinj­stva, kri­je? Iz ko­jeg se pu­polj­ka ra­zvio Agro­kor? Us­pon To­do­ri­ća oba­vi­jen je, kao i slu­čaj film­skog Char­le­sa Fos­te­ra Ka­nea, ve­lom taj­ne, što pr­vi čo­vjek di­nas­ti­je, Ivica, svjes­no po­ten­ci­ra. U me­di­ji­ma se po­jav­lju­je ri­jet­ko, jed­nom u ne­ko­li­ko go­di­na, ali i tad sa­mo u kon­tro­li­ra­nim uvje­ti­ma, bez ne­pre­dvi­đe­nih pi­ta­nja. O se­bi i po­dri­je­tlu svo­ga bo­gat­stva otvo­re­no ni­je pro­go­vo­rio ni­kad. je Agro­kor do 1991. imao osam mi­li­ju­na ma­ra­ka čis­te do­bi­ti. Ugas­li ma­ga­zin Ban­ka us­t­vr­dio je da je To­do­rić “1989. imao 16 mi­li­ju­na ma­ra­ka”, a ne­ki iz­vo­ri spo­mi­nju “pri­vat­ni ka­pi­tal od 30 mi­li­ju­na ma­ra­ka, stvo­ren pri­je ra­ta u in­dus­tri­ji cvi­je­ća”. “Ja sam se go­to­vo 12 go­di­na di­zao u če­ti­ri sa­ta uju­tro i svo­jim autom raz­no­sio cvi­je­će. Pr­vo sam imao ne­ku sta­ru Bu­bu, a sje­ćam se da sam bio uvje­ren ka­ko sam uspio u ži­vo­tu kad sam, ne­ko­li­ko go­di­na kas­ni­je, ku­pio Vol­k­swa­ge­nov kombi”, priz­nao je u jed­nom od ri­jet­kih in­ter­v­jua. Kad je za­po­čeo no­vu fa­zu svog us­po­na u Hr­vat­skoj, To­do­rić je Ve­čer­nja­ku 1993. go­di­ne re­kao: “Ve­ći­nu na­ših ak­vi­zi­ci­ja pla­ća­li smo u go­to­vi­ni, to je oko 15 mi­li­ju­na ma­ra­ka zdra­vog nov­ca, a od ban­ke smo do­bi­li sa­mo 2,6 mi­li­ju­na ma­ra­ka kre­di­ta”. S ob­zi­rom na kre­di­te o ko­ji­ma se da­nas otvo­re­no pi­še, is­pa­da da je To­do­rić do 2000. kons­tant­no si­ro­ma­šio. No, jas­no, bi­la su tu go­le­ma, ne­vje­ro­jat­na ula­ga­nja, ko­ji­ma su od bi­je­de spa­ša­va­ni ci­je­li di­je­lo­vi zem­lje, po­put fan­tas­tič­nih To­do­ri­će­vih inves­ti­ci­ja u PIK Be­lje i Ba­ra­nju, op­se­siv­no­ga gra­đe­nja jed­ne pri­če iz ko­je, ka­žu mno­gi, ni­kad ne­će vra­ti­ti sve što je inves­ti­rao... Sve­jed­no, mo­že se da­nas re­ći da je To­do­rić je­di­ni naš mi­li­jar­der ko­jeg ni­je ne­pris­toj­no pi­ta­ti za pr­vi mi­li­jun. Što­vi­še, on vje­ro­jat­no ni­je ni pr­vi mi­li­ju­naš u svo­joj obi­te­lji.

To­do­ri­ćev je otac u biv­šoj dr­ža­vi vo­dio ja­ku po­ljo­pri­vred­nu tvrt­ku Agro­kom­bi­nat. Uni­kon­zum su pre­uze­li 1994.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.