HDZ se opet, iz man­da­ta u man­dat, klac­ka iz­me­đu na­ci­ona­liz­ma i ko­rup­ci­je

Od Tuđ­ma­na, pre­ko Sa­na­de­ra, do Ka­ra­mar­ka i sad Plen­ko­vi­ća... Ako ni­je jed­no, on­da je dru­go. Šti­ma kao švi­car­ski sat

Express - - PRVA STRANICA - Pi­še: TOMISLAV KLAUŠKI

Pr­vo de­set­lje­će svog pos­to­ja­nja HDZ je funk­ci­oni­rao kao dvo­gla­va ažda­ja: ras­ci­jep­lje­na na des­nu na­ci­ona­lis­tič­ku i na li­be­ral­ni­ju teh­no­me­na­džer­sku stru­ju. Pr­va je hra­ni­la ni­ske stras­ti, dru­ga se hra­ni­la na pre­tvor­bi i pri­va­ti­za­ci­ji. Na­kon Tuđ­ma­no­ve smr­ti, Ivo Sa­na­der kom­pen­zi­rao je na­ci­ona­li­zam u stran­ci nov­cem ko­jeg je ta­da imao u iz­o­bi­lju, pri­je ne­go što je HDZ i sa­mo­ga se­be odveo pred sud zbog ko­rup­ci­je. Kad je nov­ca nes­ta­lo Tomislav Ka­ra­mar­ko od­lu­čio je oso­vi­ti po­sr­nu­li HDZ na šta­ka­ma re­ani­mi­ra­nog na­ci­ona­liz­ma. A kad ga ni taj na­ci­ona­li­zam ni­je odveo da­lje od ko­ali­ci­je s Mos­tom i sra­mot­ne epi­zo­de s Vla­dom, Plen­ko­vi­ću je pa­lo u man­dat da po­nov­no us­pos­ta­vi ba­lans. Da obuz­da na­ci­ona­lis­tič­ku be­šti­ju, smi­ri ra­di­ka­le i odvu­če HDZ opet pre­ma cen­tru. Na nje­go­vu, ali i op­ću ža­lost, odvu­kao ga je pre­bli­zu ko­rup­ci­ji. Ka­lju­ža oko Agro­ko­ra iz­ba­ci­la je na po­vr­ši­nu no­ve sum­nje i op­tuž­be pro­tiv nje­go­vih mi­nis­ta­ra Zdrav­ka Ma­ri­ća i Mar­ti­ne Da­lić, kao i po­vje­re­ni­ka An­te Ram­lja­ka, oko lex Agro­ko­ra. I ta­ko se ono po­vi­jes­no HDZ-ovo klat­no još jed­nom pre­ba­ci­lo na dru­gu stra­nu. HDZ se opet, iz man­da­ta u man­dat, klac­ka iz­me­đu na­ci­ona­liz­ma i ko­rup­ci­je. Od Tuđ­ma­na, pre­ko Sa­na­de­ra, do Ka­ra­mar­ka i sad Plen­ko­vi­ća. Ako ni­je jed­no, on­da je dru­go. Šti­ma kao švi­car­ski sat. Ne­kad je to dio po­li­ti­ke, ne­kad se to prav­da po­je­di­nač­nim is­pa­di­ma. Ne­kad je to u in­te­re­su stran­ke, ri­jet­ko kad u in­te­re­su dr­ža­ve. Ka­ra­mar­ko je Ni Plen­ko­vi­će­va pri­ja­te­lji­ca i no­va še­fi­ca di­plo­ma­ci­je Ma­ri­ja Pej­či­no­vić Bu­rić ni­je bi­la po­šte­đe­na pi­ta­nja o su­ko­bu in­te­re­sa svog su­pru­ga biz­ni­sme­na imao Ha­san­be­go­vi­ća, Plen­ko­vić ima Ma­ri­ća i Da­lić. Pre­mi­jer po­ka­zu­je že­lju da se, po­put Sa­na­de­ra, ali ne i od­luč­no po­put nje­ga, od­mak­ne od des­ni­ce: de­lo­ža­ci­jom ili mar­gi­na­li­za­ci­jom Ka­ra­mar­ko­vih lju­di, ko­ali­ra­njem s HNS-om i Mi­lo­ra­dom Pu­pov­cem, pre­mje­šta­njem plo­če HOS-a, za­us­tav­lja­njem svje­to­na­zor­ski obo­je­nog Obi­telj­skog za­ko­na, ku­ri­ku­lar­nom re­for­mom... Pa on­da za­gla­vi u afe­ri s Agro­ko­rom i op­tuž­ba­ma Ivi­ce To­do­ri­ća da su nje­go­vi naj­važ­ni­ji mi­nis­tri u su­ko­bu in­te­re­sa ili pak u oz­bilj­nim mal­ver­za­ci­ja­ma oko pre­uzi­ma­nja pro­pa­log kon­cer­na. Što je Ma­rić ra­dio u Agro­ko­ru i Vla­di, s kim je Da­lić po­ve­za­na u Agro­ko­ru, ali i dru­gim pro­jek­ti­ma, tko je pi­sao lex Agro­kor, či­ji je igrač An­te Ram­ljak...? A ni Plen­ko­vi­će­va pri­ja­te­lji­ca i no­va še­fi­ca di­plo­ma­ci­je Ma­ri­ja Pej­či­no­vić Bu­rić ni­je bi­la po­šte­đe­na pi­ta­nja o su­ko­bu in­te­re­sa svog su­pru­ga biz­ni­sme­na. Ako se HDZ ne ki­ti ide­olo­gi­jom, on­da smr­di na ko­rup­ci­ju. Pri­tom ne za­bo­ra­vi­mo ni ovo: ni Ka­ra­mar­ko ni­je mo­rao oti­ći zbog des­ni­ča­re­nja, već zbog Ine i MOL-a i biz­ni­sa svo­je su­pru­ge. Mo­glo bi se sto­ga to re­ći i ova­ko: na vlast se HDZ vra­ća po­mo­ću ide­olo­gi­je, s vlas­ti od­la­zi zbog ko­rup­ci­je. To je pos­ta­lo pra­vi­lo ko­je vi­še go­to­vo ne poz­na­je iz­nim­ke. Plen­ko­vić ni­je Sa­na­der, vje­ro­jat­no ni Ka­ra­mar­ko, no ka­ko se sli­je­že na­ci­ona­lis­tič­ka pra­ši­na oko nje­go­ve stran­ke i Vla­de, na po­pri­štu os­ta­ju ne­ki dru­gi ak­te­ri. Ta­ko pre­poz­nat­lji­vi i vr­lo pre­dvid­lji­vi.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.