Upoz­na­li oca u lo­vi­štu

Ne­ko­li­ko pu­ta smo otiš­li u To­do­ri­će­vo lo­vi­šte Ga­rje­vi­cu. On­dje smo upoz­na­li i Ivi­či­na oca, tad 90-go­diš­njeg An­tu, biv­šeg di­rek­to­ra...

Express - - PRVA STRANICA -

Si­ro­va ver­zi­ja fil­ma pr­vo se za­vr­tje­la u Mo­to­vu­nu. Ja­vi­li smo Igo­ru Mir­ko­vi­ću da je film go­tov u zad­nji tren, onog da­na kad je služ­be­no pred­stav­ljao pro­gram svo­jeg fes­ti­va­la, pa nas je us­pio uba­ci­ti sa­mo u jed­nu mi­ni­ja­tur­nu, pak­le­no to­plu dvo­ra­nu. Pret­hod­no je no­vi­nar HTV-a uzeo od Da­ri­ja iz­ja­vu o Gaz­di i čim su se uga­si­le ka­me­re do­dao je: ‘Sum­njam da će nam ovo pus­ti­ti na te­le­vi­zi­ji, pri­lo­ge u ko­ji­ma se kri­ti­zi­ra Agro­kor obič­no iz­ba­cu­ju’. Pri­log je ipak pu­šten. Una­toč ne­pod­noš­lji­voj spa­ri­ni na mo­to­vun­skoj pre­mi­je­ri, nit­ko ni­je iz­a­šao pri­je kra­ja fil­ma. Plje­sak ko­ji

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.