Ovo­go­diš­nja iz­lož­be­na smo­tra u Za­gre­bu sa­vr­še­no je po­go­di­la i vri­je­me i mjes­to na tan­koj gra­ni­ci iz­me­đu Mar­ša­la i Re­pu­bli­ke

Express - - PRVA STRANICA -

pred­sjed­ni­ca ULUPUH-a, i rav­na­te­lji­ca upra­vo otvo­re­nog 52. Za­gre­bač­kog sa­lo­na, što nam je bio po­vod raz­go­vo­ra, i... “A, imam ja i svoj ho­bi”, usko­či­la je.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.