I

Express - - PRVA STRANICA -

ako su pče­le ja­ko važ­ne za naš eko­sus­tav, pče­lar­stvo kod nas još ne is­ko­ri­šta­va sve mo­guć­nos­ti ko­je teh­no­lo­gi­ja pru­ža, re­kao nam je Zo­ran An­to­lo­vić (25), je­dan od os­ni­va­ča star­tu­pa MyBe­eLi­ne, ko­ji di­gi­ta­li­zi­ra pče­lar­stvo i do­vo­di ga u mo­der­ni svi­jet apli­ka­ci­ja i pa­met­nih te­le­fo­na. Nji­hov star­tup da­nas ima go­to­vo 2000 ko­ris­ni­ka, uz­ga­ji­va­ča pče­la, iz ci­je­log svi­je­ta, a me­đu nji­ma su i Ame­ri­kan­ci, ali i Aus­tral­ci. Sve je kre­nu­lo još 2014. godine, pri­sje­ća se Zo­ran, kad je nji­hov pri­ja­telj Da­vor Vran­de­čić raz­miš­ljao o rje­še­nju za pra­će­nje po­da­ta­ka o svojim pče­la­ma. Zo­ran je re­kao ka­ko su on, Lu­ka Klan­cir i Alen Hu­ska­no­vić is­pr­va bi­li re­zer­vi­ra­ni, no po­če­li su ra­di­ti na sus­ta­vu Be­eRM, ko­ji će pče­la­ri­ma olak­ša­ti ak­tiv­nos­ti te im omo­gu­ći­ti učin­ko­vi­ti­je pče­la­re­nje, ali i in­di­rek­t­no utje­ca­ti na nji­ho­vo oču­va­nje i za­šti­tu. Na­ime, pče­la­ri su po­dat­ke obič­no bi­lje­ži­li na pa­pi­ri­ma, u bi­ljež­ni­ca­ma ili na sa­mim koš­ni­ca­ma, ka­že Zo­ran i po­jaš­nja­va da se ti po­da­ci ni­su mo­gli jed­nos­tav­no ana­li­zi­ra­ti. Nji­hov sustav slu­ži kao za­mje­na za pa­pir i olov­ku i sas­to­ji se od mo­bil­ne i web apli­ka­ci­je. Pče­lar uz ske­ni­ra­nje ko­da s koš­ni­ce i uz ne­ko­li­ko uno­sa na mo­bi­te­lu mo­že ima­ti pre­ciz­no na­pi­sa­ne sve po­dat­ke po­put bro­ja ok­vi­ra le­gla/me­da, je li vi­dio ma­ti­cu i tra­go­ve bo­les­ti - i sve te po­dat­ke mo­že po­nu­di­ti i za raz­na znans­tve­na is­tra­ži­va­nja. Ci­je­li su pro­jekt pred­sta­vi­li na raz­nim star­tup i stu­dent­skim na­tje­ca­nji­ma, a po­zi­tiv­ne re­ak­ci­je po­ka­za­le su im da pos­to­ji ve­lik in­te­res i pro­jekt je pre­ras­tao stu­dent­sku apli­ka­ci­ju, pa im je ta­ko da­nas 40 pos­to klijenata iz ino­zem­s­tva. No na­gla­ša­va­ju da su fo­ku­si­ra­ni na re­gi­ju te sve ak­tiv­nos­ti ra­de is­klju­či­vo u Hr­vat­skoj i okol­nim dr­ža­va­ma, a no­ve ko­ris­ni­ke priv­la­če pre­ko MyBe­eLi­ne por­ta­la s no­vos­ti­ma iz svi­je­ta pče­lar­stva, ali i na saj­mo­vi­ma. Htje­li su da apli­ka­ci­ja bu­de pris­tu­pač­na ma­njim pče­la­ri­ma, pa ko­ris­nik ko­ji že­li pra­ti­ti do 30 pče­li­njih za­jed­ni­ca mo­že bes­plat­no ko­ris­ti­ti nji­hov sof­tver, re­kao je Zo­ran. - Pče­lar­stvo je pu­no vi­še od proizvodnje me­da, sto­ga je po­ten­ci­jal iz­nim­no ve­lik. Kva­li­tet­no pri­kup­lje­ne i obra­đe­ne in­for­ma­ci­je mo­gu do­ves­ti do no­vih za­klju­ča­ka i saz­na­nja o pče­lar­stvu, zbog če­ga pla­ni­ra­mo još ve­ću su­rad­nju sa znans­tve­ni­ci­ma te s pro­izvo­đa­či­ma pre­pa­ra­ta i li­je­ko­va za pče­le - ka­že Zo­ran, ko­ji do­da­je i da pla­ni­ra­ju ra­zvoj no­vih mo­guć­nos­ti, ali i po­ve­zi­va­nje opre­me po­put raz­nih sen­zo­ra. Ci­je­li pro­jekt do­sad su fi­nan­ci­ra­li sa­mos­tal­no. Po­čet­ni ka­pi­tal pri­ku­pi­li su kroz na­gra­de ko­je su ovi 25-go­diš­nja­ci osvo­ji­li na na­tje­ca­nji­ma, ali i uz vlas­ti­ta ula­ga­nja. Ne raz­miš­lja­ju o po­nu­da­ma za ula­ga­nje već že­le na­pra­vi­ti pro­izvod ko­ji će bi­ti sa­mo­odr­živ, a o inves­ti­ci­ja­ma će raz­miš­lja­ti ka­da do­đe na red oz­bilj­na eks­pan­zi­ja na da­le­ka i tržišta po­put Ki­ne. Tro­jac ko­ji je po­kre­nuo MyBe­eLi­ne upoz­nao se još na stu­di­ju na va­ra­ždin­skom FOI-ju. (ih)

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.