Fes­ti­val uži­ta­ka: Bor­de­aux, ve­li­ka hr­vat­ska vi­na, en­gle­ski pje­nuš­ci...

Express - - EXPRESS -

Na­rav­no, i šam­panj­ci. Da poč­ne­mo s tim pre­div­nim pi­ćem za sve­ča­ne tre­nut­ke u ko­jem tre­ba uži­va­ti što češ­će. Ve­li­ke šam­panj­ce Ta­it­tin­ger pred­sta­vit će dr. Ma­rin Be­ro­vić, pro­fe­sor ke­mi­je i bi­oke­mi­je na Sve­uči­li­štu u Ljub­lja­ni, stras­tve­ni lju­bi­telj vi­na i su­dac na broj­nim ocje­nji­va­nji­ma u Sloveniji, Hr­vat­skoj te ši­rom Eu­ro­pe. Ta­it­tin­ger je jed­na od po­s­ljed­njih ve­li­kih šam­panj­skih ku­ća ko­je ni­su u vlas­niš­tvu me­đu­na­rod­nih kor­po­ra­ci­ja. Os­no­vao ju je 1734. Jacqu­es Fo­ur­ne­aux, a od nje­go­vih na­s­ljed­ni­ka 1932. ku­pio Pi­er­re Ta­it­tin­ger. Na ra­di­oni­ci će bi­ti šest šam­pa­nja­ca Ta­it­tin­ger, dva roséa i če­ti­ri bi­je­la, a me­đu nji­ma i Com­tes de Cham­pag­ne Blanc de Blan­cs 2006. Ni­su šam­panj­ci, ali su na tom tra­gu en­gle­ski pje­nuš­ci ko­je će pred­sta­vi­ti Ma­rio To­me­ko­vić, som­me­li­er ko­ji ži­vi i ra­di u Lon­do­nu. Bit će tu i pje­nu­šac vi­na­ri­je Bri­de Val­ley Vi­neyar­ds ko­ji ra­di Ste­ven Spur­ri­er, or­ga­ni­za­tor slav­ne Pa­ri­ške pre­su­de 1976. godine, ocje­nji­va­nja na ko­jem su fran­cu­ski ocje­nji­va­či ame­rič­ka vi­na (me­đu nji­ma i Char­don­nay 2003. vi­na­ri­je Cha­te­au Mon­te­le­na, u ko­joj je glav­ni eno­log bio Mi­ljen­ko Mi­ke Gr­gich) pro­gla­si­li bo­lji­ma ne­go što su fran­cu­ska. Na­ziv ra­di­oni­ce “En­gle­ska, no­va Cham­pag­ne” ni­je pre­tje­ran jer s Oto­ka sti­žu div­ni mje­hu­ri­ći. dlič­ni pje­nuš­ci će sti­ći i iz ta­li­jan­ske gla­so­vi­te re­gi­je Fran­ci­acor­te iz­me­đu Bres­ci­je i Ber­ga­ma. Ri­ječ je o vi­na­ri­ji Ma­jo­li­ni, a ku­šat će se vi­na od 2013. do 2005. I Hr­vat­ska će se, što se ti­če mje­hu­ri­ća, pred­sta­vi­ti u naj­bo­ljem svje­tlu. Iz­la­gat će, na­rav­no, je­di­na na­ša spe­ci­ja­li­zi­ra­na vi­na­ri­ja za pje­nuš­ce Mi­sal, po­reč­ke obi­te­lji Per­šu­rić. Ple­ši­vič­ka obi­telj Šem­ber imat će pret­pre­mi­je­ru pr­vog pje­nuš­ca s oz­na­kom ber­be. Ra­skoš­no vi­no od char­don­naya (90 pos­to) i žu­tog pla­ve­ca iz 2013. pu­nje­no je u bo­cu na dan utak­mi­ce na­še no­go­met­ne re­pre­zen­ta­ci­je s Bra­zi­lom na SP-u 2014. Do pri­je ne­ko­li­ko tje­da­na zri­lo je na fi­nim kvas­ci­ma, a u pro­da­ju će služ­be­no uoči SP-a u Ru­si­ji sljedeće godine.

OKom­plek­s­no je, ele­gant­no, voć­no una­toč go­di­na­ma, a ja­ko se ve­se­lo pi­je. Sva­ki gut­ljaj zo­ve slje­de­ći. Šem­be­ro­vi su­sje­di Tom­ci imat će na Fes­ti­va­lu, me­đu os­ta­lim vi­ni­ma, Pje­nu­šac Am­fo­ra Brut na­tu­re 2010. Vin­ski kri­ti­ča­ri bri­tan­skog ča­so­pi­sa De­can­ter pri­je go­di­nu da­na uvr­sti­li su ga me­đu šest naj­uz­bud­lji­vi­jih pje­nu­ša­vih vi­na na svi­je­tu, uz tri šam­panj­ca i dva “En­gle­za”, a do da­nas na svje­ži­ni ni­je ni­šta iz­gu­bio. Tom­ci će na ek­s­klu­ziv­noj ra­di­oni­ci pred­sta­vi­ti i svih pet svo­jih do­sa­daš­njih vi­na iz am­fo­ra, od 2007. do 2011. utje­vač­ka Zlat­na do­li­na po­nu­dit će bi­je­lo i cr­no zla­to. Nakon proš­lo­go­diš­nje sen­za­ci­onal­ne ver­ti­ka­le Ve­nja, vi­na či­jom je ber­bom 1998. Ivan Enjin­gi bio svjet­ski pr­vak 2004., sad će se kroz vri­je­me pu­to­va­ti nje­go­vim cr­nim vi­ni­ma. Na­ziv ra­di­oni­ce je “Enjin­gi, cr­ni Enjin­gi”, a bit će tu do­is­ta cr­nja­ka za pam­će­nje. Ne­ki ni­su ni bi­li u pro­da­ji jer je Enjin­gi pro­ci­je­nio da im ne mo­že sta­vi­ti ci­je­nu ko­ju zas­lu­žu­ju pa je od­lu­čio da će ih po­pi­ti s pri­ja­te­lji­ma. Vla­do Kra­ut­ha­ker ta­ko­đer otva­ra ar­hi­vu da bi po­ka­zao ka­ko li­je­po vi­na sta­re. Zre­lim vi­ni­ma pred­sta­vit će se i ma­ke­don­ska vi­na­ri­ja Cha­te­au Kam­nik. Ma­ke­do­ni­ja je ši­roj pu­bli­ci poz­na­ta po vran­ci­ma, a ova je ver­ti­ka­la po­sve­će­na mer­lo­ti­ma i otva­rat će se bo­ce iz ber­bi iz­me­đu 2015. i 2005. Osim gla­so­vi­tog Châte­au La­to­ura, iz Bor­de­auxa sti­že i Châte­au Gru­aud La­ro­se sa šest le­gen­dar­nih ber­bi iz­me­đu 2009. i 1979. Iz Hr­vat­ske, na­rav­no, go­to­vo da ne­ma ko­ga ne­ma. Ne­ma sum­nje da će 12. me­đu­na­rod­ni fes­ti­val vi­na i ku­li­nar­stva Vi­no.com 24. i 25. stu­de­nog po­nov­no bi­ti fes­ti­val uži­ta­ka.

KPet uzas­top­nih ber­bi, od 2004. do 2008., gla­so­vi­te bor­do­ške vi­na­ri­je Châte­au La­to­ur pred­sta­vit će naš čo­vjek iz Bor­de­auxa An­te Ba­čić. Ra­di­oni­ca je go­to­vo ras­pro­da­na.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.