Ki­ne­zi že­le Dal­ma­ci­ja­vi­no

Poslovni Dnevnik - - KOMPANIJE&TRŽIŠTA - IVI­CA PROFACA/VLM

KIa­ko ste­čaj­ni upra­vi­telj za to ne­ma man­dat, po­ku­šat će uz po­go­ne pro­da­ti i vi­no­grad, či­me bi se osi­gu­rao op­s­ta­nak po­sr­nu­le tvrt­ke

ine­sko pos­lov­no iz­as­lans­tvo, čel­ni­ci jed­ne ta­moš­nje kom­pa­ni­je ko­joj je os­nov­na dje­lat­nost tek­s­til­na in­dus­tri­ja, i u če­t­vr­tak je obi­la­zi­lo po­go­ne Dal­ma­ci­ja­vi­na u ste­ča­ju u split­skoj Sje­ver­noj lu­ci za či­ju su kup­nju za­in­te­re­si­ra­ni. Ka­ko nam je re­kao ste­čaj­ni upra­vi­telj split­ske tvrt­ke Pe­ri­ca Mi­tro­vić, ki­ne­ski biz­ni­sme­ni doš­li su po­sre­do­va­njem ve­le­pos­lans­tva NR Ki­ne, od ko­jeg su doš­la uvje­ra­va­nja da je ri­ječ o oz­bilj­nom inves­ti­to­ru.

“Oni su pla­ni­ra­li u Spli­tu, Dr­ni­šu i na Hva­ru bo­ra­vi­ti sa­mo dan-dva, ali su od­lu­či­li po­sjet pro­du­ži­ti na če­ti­ri da­na, što da­je na­du da je ri­ječ o oz­bilj­nom za­ni­ma­nju”, ka­že Mi­tro­vić, do­da­ju­ći da su Ki­ne­zi iz­ra­zi­li že­lju da za­sad os­ta­nu ano­nim­ni, no ako u slje­de­ćih ne­ko­li­ko tje­da­na od njih do­đe pi­smo o oz­bilj­nim na­mje­ra­ma, bit će objav­lje­no o ko­me je ri­ječ.

Usko­ro i tro­ša­rin­ski broj

Ste­čaj­ni upra­vi­telj u ovom tre­nut­ku mo­že pro­da­va­ti sa­mo ne­kret­ni­ne, od­nos­no pos­lov­na sred­stva, vi­še ni­je na pro­da­ju Dal­ma­ci­ja­vi­no kao prav­na oso­ba. No Mi­tro­vić kao svoj glav­ni cilj is­ti­če pro­da­ju po­go­na i vi­no­gra­da u Spli­tu, na Hva­ru i kod Dr­ni­ša jer je to on­da dos­ta si­gur­no jam­s­tvo da će se ta­mo nas­ta­vi­ti pro­izvod­nja pre­ma ko­joj je tvrt­ka ne­kad bi­la poz­na­ta.

“Ki­ne­zi su za­in­te­re­si­ra­ni baš za tak­vu kup­nju ‘u pa­ke­tu’. Nji­ho­va os­nov­na dje­lat­nost jest tek­s­til­na in­dus­tri­ja, ali ima­ju vr­lo am­bi­ci­oz­ne pla­no­ve baš u vi­nar­stvu jer su vi­na u Ki­ni pri­lič­no de­fi­ci­ta­ran pro­izvod. U raz­go­vo­ri­ma ko­je smo vo­di­li iska­za­li su pla­no­ve za pro­ši­re­nje pro­izvod­nje, no još je pre­ura­nje­no re­ći ko­li­ko je bli­zu skla­pa­nje pos­la”, ka­že Mi­tro­vić. Do­da­je da je bi­lo za­ni­ma­nja ta­li­jan­skih i aus­trij­skih tvrt­ki, ali Ki­ne­zi su je­di­ni ko­ji su doš­li ova­ko da­le­ko da obi­đu sve po­go­ne.

U me­đu­vre­me­nu, me­đu­tim, do­ga­đa­ju se do­bre vi­jes­ti i u sa­mom Dal­ma­ci­ja­vi­nu. Već sre­di­nom lip­nja ste­čaj­ni upra- vi­telj oče­ku­je da će od Mi­nis­tar­stva fi­nan­ci­ja tvrt­ka do­bi­ti tro­ša­rin­ski broj ko­ji bi im omo­gu­ćio pro­izvod­nju al­ko­hol­nih pi­ća.

Nas­ta­vak pro­izvod­nje

“Že­li­mo nas­ta­vi­ti pro­izvod­nju da bi­smo odr­ža­li ili čak po­ve­ća­li vri­jed­nost ste­čaj­ne ma­se, ni­je is­to ako kup­ca do­ve­de­te pred na­pu­šte­ne ili pros­to­re u pu­nom po­go­nu. Ra­ču­na­mo da će ob­no­vom pro­izvod­nje i u Spli­tu i u vi­no­gra­di­ma 200250 lju­di za­dr­ža­ti po­sao dok se ne okon­ča ste­čaj. Pred­stav­ni­ci Ca­rin­ske upra­ve ovih su da­na obiš­li skla­di­šta, mis­lim da bi nji­hov na­laz tre­bao do­ni­je­ti po­zi­tiv­nu ocje­nu, a slje­de­ći tje­dan će ca­ri­ni­ci iz Ši­be­ni­ka obi­ći na­še vi­no­gra­de i po­go­ne u Dr­ni­šu”, ka­že Mi­tro­vić.

Još pri­je to­ga, vje­ro­jat­no već od po­ne­djelj­ka, s li­ni­ja Dal­ma­ci­ja­vi­na tre­ba­lo bi po­če­ti iz­la­zi­ti vje­ro­jat­no naj­poz­na­ti­je pi­će Dal­ma­ci­ja­vi­na, ga­zi­ra­ni sok Pi­pi, u su­rad­nji s pro­izvo­đa­čem bo­ca za sok, tvrt­kom Ve­tro­pack Stra­ža.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.