U pr­va če­ti­ri mje­se­ca u pro­ra­čun se sli­lo ukup­no 14,5 mi­li­ju­na ku­na Dr­ža­va od po­re­za na di­vi­den­de već za­ra­di­la vi­še ne­go 2011.

Ve­ći­na di­vi­den­di ide stra­nim vlas­ni­ci­ma

Poslovni Dnevnik - - BURZE&FINANCIJE - TIN BA­ŠIĆ

UVre­men­ski ma­ne­var

U idu­ća će tri mje­se­ca 20 kom­pa­ni­ja na do­ma­ćem tr­ži­štu ka­pi­ta­la is­pla­ti­ti vi­še od po­la mi­li­jar­de ku­na di­vi­den­di

pr­va se če­ti­ri mje­se­ca ove go­di­ne u dr­žav­ni pro­ra­čun sli­lo vi­še nov­ca na ime po­re­za pri­kup­lje­nog od di­vi­den­di ne­go ci­je­le 2011. go­di­ne.

Pre­ma po­da­ci­ma Po­rez­ne upra­ve, dr­ža­vi se do kra­ja trav­nja sli­lo ukup­no 14,5 mi­li­ju­na ku­na, a ri­ječ je o 13,5 mi­li­ju­na ku­na pri­kup­lje­nog od pre­duj­ma po­re­za na do­ho­dak i pri­re­za po os­no­vi di­vi­den­di te još 1,1 mi­li­jun ku­na od po­re­za na do­bit. Proš­le je go­di­ne u pro­ra­čun bi­lo otiš­lo 13,1 mi­li­jun ku­na od pre­duj­ma po­re­za i 664.000 ku­na od po­re­za na do­bit. Je­dan od mo­gu­ćih raz­lo­ga br­že na­pla­te mo­gao bi bi­ti to što su ne­ke kom­pa­ni­je zbog no­vog po­re­za, ko­ji je stu­pio na sna­gu po­čet­kom ožuj­ka, od­lu­či­le ra­ni­je ne­go što je to bi­lo uobi­ča­je­no is­pla­ći­va­ti di­vi­den­de ka­ko bi iz­bje­gle taj po­rez. To su na­pra­vi­le Auto Hr­vat­ska, Tu­ris­t­ho­tel, Hr­vat­ski te­le­kom i AD Plas­tik.

Što se ti­če sa­mih iz­no­sa, do­sa­daš­nja prak­sa uglav­nom se nas­tav­lja.

“Ne uoča­va se ne­ko znat­no od­stu­pa­nje ovo­go­diš­njih iz­no­sa di­vi­den­di u od­no­su na proš­lu go­di­nu”, ka­že Da­vor Špo­ljar, sta­ri­ji ana­li­ti­čar tr­ži­šta ka­pi­ta­la u Služ­bi za eko­nom­ska is­tra­ži­va­nja Er­ste ban­ke.

U idu­ća će tri mje­se­ca na do­ma­ćem tr­ži­štu ka­pi­ta­la bi­ti is­pla­će­no vi­še od po­la mi­li­jar­de ku­na di­vi­den­di.

Pre­ma dos­tup­nim po­da­ci­ma s ka­len­da­ra di­vi­den­di Za­gre­bač­ke bur­ze, u idu­ća tri mje­se­ca 20 kom­pa­ni­ja nagradit će svo­je di­oni­ča­re is­pla­tom do­bi­ti iz proš­le ili pri­jaš­njih go­di­na.

Na­jiz­daš­ni­je nak­na­de

Na­jiz­daš­ni­ja ukup­na di­vi­den­da je ona Eric­sso­na Ni­ko­le Tes­le, ko­ji po­čet­kom sr­p­nja is­pla­ću­je 226,4 mi­li­ju­na ku­na.

Ta­ko je Upra­va kom­pa­ni­je od­lu­či­la da una­toč ne­ga­tiv­nim tren­do­vi­ma u proš­lo­go­diš­njem pos­lo­va­nju kom­pa­ni­je, ka­da su pri­ho­di od pro­da­je pa­li če­ti­ri pos­to, a ope­ra­tiv­ni gu­bi­tak iz­no­sio 12 mi­li­ju­na ku­na, di­oni­ča­ri­ma is­pla­ti 170 ku­na po di­oni­ci.

Iako je ovo­go­diš­nja di­vi­den­da 20 ku­na ni­ža od one is­pla­će­ne proš­le go­di­ne, di­vi­den­d­ni pri­nos iz­no­sio je atrak­tiv­nih 15,7 pos­to (po­da­tak Er­ste gru­pe op. a.).

Ipak, go­to­vo po­la di­vi­den­de od­la­zi u Šved­sku. Na­ime, naj­ve­ći vlas­nik Eric­sson dr­ži 49 pos­to kom­pa­ni­je i sa­mim ti­me pri­pa­da mu ne­što vi­še od 111 mi­li­ju­na ku­na. Raz­log za op­ti­mi­zam i ve­se­lje ima­ju i di­oni­ča­ri Adri­sa ko­ji­ma će, bi­lo da ima­ju re­dov­ne ili pov­la­šte­ne di­oni­ce, sjes­ti se­dam ku­na po di­oni­ci.

Adris će svo­jim di­oni­ča­ri­ma is­pla­ti­ti ukup­no 114,8 mi­li­ju­na ku­na, od če­ga će 67,3 mi­li­ju­na bi­ti is­pla­će­no vlas­ni­ci­ma re­dov­nih di­oni­ca, a 47,5 vlas­ni­ci­ma pov­la­šte­nih.

Tre­ću naj­ve­ću di­vi­den­du is­pla­tit će Eu­ro­herc, a iz­no­si 59,5 mi­li­ju­na ku­na, od­nos­no 197 ku­na po jed­noj di­oni­ci.

Iako je 569,8 mi­li­ju­na ku­na di­vi­den­de, ko­li­ko će ukup­no bi­ti is­pla­će­no u lip­nju, sr­p­nju i ko­lo­vo­zu, atrak­ti­van iz­nos i sva­ka­ko ni­je za­ne­ma­riv, 39 pos­to od to­ga (223,6 mi­li­ju­na) od­la­zi naj­ve­ćim di­oni­ča­ri­ma.

'Do­mi­nant­ni' vlas­ni­ci

Ve­ći­na kom­pa­ni­ja ko­je će is­pla­ći­va­ti di­vi­den­du ima “do­mi­nant­nog” vlas­ni­ka, kao što je u slu­ča­ju spo­me­nu­tog Eric­sso­na NT, Cro­atia Lloyda, či­ji 95-pos­tot­ni vlas­nik je Cro­atia osi­gu­ra­nje, ili Kon­čar – Elek­tro­in­dus­tri­je, u ko­joj dr­ža­va pre­ko Ka­pi­tal­nog fon­da i HZMO-a dr­ži 53 pos­to.

Sto­ga se na­me­će pi­ta­nje ho­će li se do­bi­ve­ne di­vi­den­de re­inves­ti­ra­ti na bur­zi i sa­mim ti­me ko­li­ko-to­li­ko oži­vje­ti za­mr­lo tr­ži­šte ka­pi­ta­la.

“Te­ško je oče­ki­va­ti da bi is­pla­te di­vi­den­di mo­gle pro­uz­ro­ko­va­ti ve­ću di­na­mi­ku i pro­me­te na Za­gre­bač­koj bur­zi. Bu­du­ći da je ve­ći­na di­vi­den­d­nih di­oni­ca u na­šem slu­ča­ju u vlas­niš­tvu do­mi­nant­nih stra­nih vlas­ni­ka ili dr­ža­ve, ni­je re­al­no oče­ki­va­ti da će se ta sred­stva re­inves­ti­ra­ti na bur­zi”, po­ru­ču­je Špo­ljar. Ipak ka­že da bi se ma­njin­ski di­oni­ča­ri mo­gli od­lu­či­ti za re­inves­ti­ra­nje sred­sta­va, ali to će u pr­vom re­du ovi­si­ti o sen­ti­men­tu na bur­zi.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.