Sva­ko za­poš­lja­va­nje u jav­nom sek­to­ru mo­ra bi­ti jav­no ob­z­na­nje­no

(SDP)

Poslovni Dnevnik - - AKTUALNO -

Pe­đa Gr­bin (SDP), ko­ji je sa sa­mo 27 go­di­na otvo­rio svoj pri­vat­ni od­vjet­nič­ki ured u Pu­li, ve­li­ki je za­go­vor­nik po­ti­ca­nja ra­zvo­ja ma­lih i sred­njih po­du­zet­ni­ka. Us­mje­ri­li smo se, upo­zo­ra­va, na me­ga­lo­man­ske pro­jek­te za­bo­ra­viv­ši pri­tom važ­nost onih ma­lih. vjet­ni­ci su oni ko­ji kon­tro­li­ra­ju je li u odre­đe­nim ak­tiv­nos­ti­ma po­vri­je­đen za­kon. Ako sma­tra­ju da jest, po­kre­ću sud­ske pos­tup­ke, te nji­hov rad nad­zi­re sud. No, što kad oni ni­su po­kre­nu­li sud­ski pos­tu­pak? Kad na pr­vu lop­tu po­gle­dam tu ide­ju, ona ni­je, što bi se rek­lo, bez vra­ga.

Ni tro­di­oba vlas­ti u tom slu­ča­ju ne bi bi­la po­vri­je­đe­na, jer ko­li­ko god Dr­žav­no od­vjet­niš­tvo bi­lo pra­vo­sud­na ins­ti­tu­ci­ja, ono je i pro­du­že­na ru­ka iz­vr­š­ne vlas­ti ko­ja odre­đu­je kaz­ne­nu po­li­ti­ku. Tu se, me­đu­tim, pos­tav­lja i pi­ta­nje urav­no­te­že­nja. Os­ni­va­nju tog ti­je­la mo­ra pret­ho­di­ti i struč­na i po­li­tič­ka ras­pra­va. to tre­ba­lo zva­ti jav­nim na­tje­ča­jem, no sva­ko jav­no po­du­ze­će ili us­ta­no­va pri­je ne­go što za­pos­li ne­kog mo­ra jav­no ob­z­na­ni­ti po­tre­bu za za­poš­lja­va­njem. O to­me sam s mi­nis­trom Mr­si­ćem već raz­go­va­rao i raz­go­va­rat ću sve dok me ili glat­ko ne od­bi­je ili to ne usvo­ji. Pr­va re­ak­ci­ja mu je po­zi­tiv­na. Pi­ta­nje ne­za­ko­ni­tos­ti obje­ka­ta ne rje­ša­va se za­bra­nom nji­ho­va pro­me­ta ne­go bo­ljim ra­dom in­s­pek­ci­je. Tek ta­da mo­že­mo go­vo­ri­ti o bor­bi pro­tiv ne­za­ko­ni­ta pos­tu­pa­nja. Pa­ra­dok­sal­no je da prak­tič­ki je­di­ni u svi­je­tu pro­pi­su­je­mo da je bes­prav­na grad­nja kaz­ne­no dje­lo, a dok je taj za­kon još na sna­zi le­ga­li­zi­ra­mo po­s­lje­di­ce tog dje­la.

PIXSELL

Pe­đa Gr­bin ima vlas­ti­ti od­vjet­nič­ki ured u Pu­li Ho­će­te li se kao zas­tup­nik za­uze­ti za pri­jed­log la­bin­sko­ga SDP-a da tr­go­vač­ka druš­tva u vlas­niš­tvu dr­ža­ve ili lo­kal­ne sa­mo­upra­ve mo­ra­ju obja­vi­ti jav­ni na­tje­čaj za no­va rad­na mjes­ta?

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.